Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του Ε.Τ.Ε.Α. για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4321/2015

/
Ημερομηνία31 Μαρ 2015
/

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 40961/27.3.15 του ΕΤΕΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην ΝΑΤ.

Για την εφαρμογή τους για οφειλές προς το ΕΤΕΑ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 και της υπ’ αριθμ. Φ.80000/3476/116/17.2.2014, ορίζονται τα εξής:

“1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου εμπίπτουν:

1.1 Το σύνολο των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02.3.2015, οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 31.01.2015.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ δύνανται να ρυθμίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές περιόδων μέχρι και 30.11.2013.

Οι οφειλές περιόδων από την 01.12.2013 ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1.2 Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

1.3 Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που δεν έχουν απολεσθεί.

1.4 Οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια μέχρι συνολικού ποσού 500.000€.

1.5 Αυτοδίκαια, το υπόλοιπο της οφειλής, εφόσον υπερβαίνει τις 15.000€, των οφειλετών που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό διακανονισμό του ν.3943/2011, άρθρο 48.

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι:

1) Η υποβολή άπαξ σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη μέχρι 30.4.2015.

2) Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.3.2015 και εφεξής. Εφόσον η περίοδος υποβολής του αιτήματος υπαγωγής λήγει την 30.4.2015, τρέχουσες εισφορές θεωρούνται των μισθολογικών περιόδων 2ος/2015 και 3ος/2015.

Η καταβολή τους πιστοποιείται δια της ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3) Ειδικά, για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια απαιτείται μόνο η υποβολή του σχετικού αιτήματος.”

Πηγή: taxheaven

Αφήστε μια απάντηση