ΔΕΝ: «Υπερεργασία-υπερωρία και το νέο έντυπο Ε8» Τι αποτελεί υπερεργασία και υπερωρία. Υποχρεώσεις κατά το μεταβατικό διάστημα έναντι του «ΕΡΓΑΝΗ»

/
Ημερομηνία02 Ιούλ 2018
/

Δείτε την επίκαιρη δημοσίευση του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας σχετικά με το νέο έντυπο Ε8:

1. Για την υπερεργασία κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού. Υπερεργασία χαρακτηρίζεται η υπέρβαση του συμβατικού (κατά τις ΕΓΣΣΕ) ωραρίου των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι 8 ώρες επί εξαημέρου (6Χ8) και 5 ώρες επί πενθημέρου (5Χ9).

Όταν το ωράριο έχη κατανεμηθή ισομερώς στις ημέρες της εβδομάδος, η υπέρβαση των 40 ωρών σημαίνει υπέρβαση του ημερησίου ωραρίου των 6 ωρών και 40 λεπτών (επί εξαημέρου) κατά 1 ώρα και 20 λεπτά (= 8 ώρες) και των 8 ωρών (επί πενθημέρου) κατά 1 ώρα (=9 ώρες).

Για κάθε ώρα υπερεργασίας οφείλεται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 20% επ’ αυτού. Η πραγματοποίηση υπερεργασίας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότου και η απασχόληση αποτελεί υποχρέωση του μισθωτού όταν ζητηθή από αυτόν.

● Όσον αφορά το νέο έντυπο Ε8, όπως φαίνεται υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας κάθε ημέρα της ανωτέρω υπερβάσεως του ωραρίου, πριν από την πραγματοποίηση της υπερεργασίας.

Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ πρέπει να αναγράφεται ότι «Κατά τις ΕΓΣΣΕ, υπερεργασία υπάρχει και αμοιβή και προσαύξηση οφείλεται μόνον όταν στο τέλος της εβδομάδος υπάρχη υπέρβαση των 40 ωρών».

2. Για την υπερωρία κριτήριο αποτελεί η ημερήσια απασχόληση. Υπερωρία χαρακτηρίζεται η απασχόληση πέρα του νομίμου ωραρίου των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου και πέρα των 9 ωρών ημερησίως επί 5θημέρου.

Νόμιμη υπερωρία είναι η απασχόληση πέρα των 8 ωρών (6ήμερο) ή των 9 ωρών (πενθήμερο) επί 2 ώρες, όταν πρόκειται για οποιαδήποτε επιχείρηση (πλην βιομηχανίας-βιοτεχνίας) και μέχρι 120 ωρών ετησίως.

Ειδικά για τις βιομηχανίες-βιοτεχνίες, νόμιμη υπερωρία είναι η υπερβαση του ανωτέρω ημερησίου ωραρίου κατά 3 ώρες και μέχρι 30 ώρες ανά εξάμηνο (κατά τις εκδιδόμενες ΥΑ).

Στο έντυπο Ε8 αναφέρεται μόνον η νόμιμη υπερωρία. Η οφειλόμενη αμοιβή για την υπερωρία αυτή είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 40% επ’ αυτού.

Δεν αναφέρεται στο Έντυπο Ε8 η παράνομη («κατ’ εξαίρεση») υπερωρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Δεν αποτελεί υπερεργασία η τυχόν απασχόληση κατά την 6η ημέρα επί πενθημέρου, ούτε κατά την 7η ημέρα (κατά κανόνα Κυριακή) τόσο επί πενθημέρου, όσο και εξαημέρου. Έτσι οι ώρες απασχολήσεως κατά τις δύο αυτές ημέρες δεν προστίθενται στις 40 ώρες των ημερών της υπολοίπου εβδομάδος.

Δεν αποτελεί επίσης υπερωρία η απασχόληση κατά τις ημέρες αυτές. Υπερωρία κατά την 6η ή 7η ημέρα αποτελεί μόνον η υπέρβαση των 8 ωρών (βλ. σχετική Αλληλ. «πενθήμερο-εξαήμερο» στο ΔΕΝ 2017, τεύχος 1711 σελ. 558).

Για την εξεύρεση των ωρών υπερεργασίας πρέπει να αφαιρούνται πρώτα οι ώρες (ημερήσιας) υπερωρίας.

● 3. Κατά το μεταβατικό δίμηνο (1/7 έως 31/8) δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής του παλαιού συστήματος:

Δεν απαιτείται να δηλωθή η υπερεργασία (ούτε στο Ε4). Όσον αφορά την υπερωρία, μπορεί να αναγραφή στο ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ και να αναγγελθή τον επόμενο μήνα (Αύγουστο και Σεπτέμβριο) το πρώτο 15θήμερο, η πραγματοποιηθείσα κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο αντιστοίχως υπερωρία, με το παλαιό Έντυπο Ε8.

Σημειώνεται ότι από 1/9 θα πρέπει για τις υπερωρίες του Σεπτεμβρίου κ.λπ. να συμπληρώνεται το νέο Έντυπο Ε8. Για όσους προτιμήσουν για το δίμηνο το παλαιό σύστημα, θα πρέπει να υποβληθή κατά το α΄ 15θήμερο Σεπτεμβρίου και το παλαιό έντυπο Ε8 για τις υπερωρίες του μηνός Αυγoύστου.

► Στο επόμενο τεύχος (1737, της 16ης Ιουλίου) το ΔΕΛΤΙΟΝ θα δημοσιεύση Μελέτη με περισσότερα στοιχεία.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση