Δεν προβλέπεται πλέον η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της άδειας ή της ταυτότητας λογιστή για την χορήγηση βεβαίωσης έναρξης η μεταβολής εργασιών λογιστή

/
Ημερομηνία08 Οκτ 2013
/

Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπ.Οικονομικών η οποία προβλέπει:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελματικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί στις Δ.Ο.Υ. με τις παρακάτω εγκυκλίους :

1. ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 5.2.2013, « Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει »
2. ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 19.12.2012 « Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού »
3. ΔΕΣ Γ 1026196 ΕΞ 13.2.2012, « Ανάκληση αδειών άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού»
4. ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 7.2.2012 «Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό»
5. Η παράγραφος « Β’ Δ/νση Μητρώου » της με αριθμ. πρωτ. 1040521/822/Α0012/9-4-2002 εγκυκλίου « Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’) σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από λογιστή – φοροτεχνικό».

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση