Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 224/8.5.2015 Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/72)

/
Ημερομηνία21 Μαΐ 2015
/

Αθήνα, 08 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ. : 224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 – 106 81 Αθήνα

Θέμα : Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/72)

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail 20-04-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 163/20-04-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/1972)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Η Κοινωνία αστικού δικαίου, με την επωνυμία “…………………..”, με έναρξη εργασιών 12/09/2003 και με σκοπό την εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων επί συνιδιόκτητου ακινήτου και οικοπέδου, για την οποία έχει ήδη γίνει αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων (από την επιτροπή του άρθρου 9 το Ν.2190/1920), μπορεί να προχωρήσει στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, μετατροπής της σε IKE, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου (ν.δ.1297/1972), σε συνδυασμό με το ν.4072/2012 και μπορεί, η πράξη αυτή της μετατροπής, να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση