Για τρίτη φορά στη Βουλή η τροπολογία για το μαχητό τεκμήριο των τριγωνικών συναλλαγών και των πληρωμών σε μη συνεργάσιμα κράτη

/
Ημερομηνία12 Μαρ 2014
/

Για τρίτη φορά εισάγεται προς ψήφιση η τροπολογία σχετικά με το μαχητό τεκμήριο των τριγωνικών συναλλαγών και κάθε είδους πληρωμών προς κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς .(άρθρα 31 και 51α του ΚΦΕ ν2238/1994)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί της παραγράφου 2

Λόγω της παράλληλης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ.γ’ του ν.2238/1994 και του άρθρου 51Β του ίδιου νόμου καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 31 με την παράγραφο 12 του άρθρου 11 του ν.4110/2013. Όμως καθίσταται αναγκαία η ισχύς της εν λόγω διάταξης και μάλιστα αναδιατυπωμένης σύμφωνα με το μαχητό τεκμήριο που τίθεται και στη διάταξη του άρθρου 51Β, καθώς έχουν τεθεί ερωτήματα στη Διοίκηση για την παράλληλη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Με δεδομένη τη βούληση του νομοθέτη να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε όλες τις περιπτώσεις των συναλλαγών που έχουν σκοπό τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή κατά ενιαίο τρόπο για όλους τους φορολογούμενους, βούληση η οποία έχει αποτυπωθεί και στις νέες διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α’ 167) χωρίς να στερείται ο φορολογούμενος τη δυνατότητα της απόδειξης των πραγματικών και συνήθων συναλλαγών κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και φορολογικής δικαιοσύνης η προτεινόμενη ρύθμιση.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. α. Καταργείται η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 (Α’ 17) με την οποία καταργήθηκε το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α’ 151) από τότε που ίσχυσε και μέχρι 31.12.2013.
β. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α’ 151) από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης προστίθενται λέξεις ως εξής: «εκτός εάν πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω χρηματιστηρίων εμπορευμάτων ή οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών, εντός του εύρους των τιμών της ημέρας συναλλαγής.»


Η ανωτέρω τροπολογία είχε εισαχθεί αλλά αποσύρθηκε στους ακόλουθους νόμους:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4211/2013 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»» και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225/2014 Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση