Βοηθητικός πίνακας για την υποβολή στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. από διάφορους φορείς

/
Ημερομηνία17 Φεβ 2014
/

Αφουγκραζόμενοι τον προβληματισμό των συναδέλφων σχετικά με την υποβολή στοιχείων προς τη Γ.Γ.Π.Σ., καταρτίσαμε έναν χρηστικό πίνακα προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο τους. Μέσα από τον πίνακα αυτό καθίσταται σαφές ποιοι είναι υπόχρεοι να στείλουν τα σχετικά στοιχεία, ποια είναι τα δεδομένα, με ποιο τρόπο θα διαβιβαστούν τα στοιχεία αυτά και τέλος ποια είναι η συχνότητα υποβολής τους. Η σύνταξη του πίνακα έγινε με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ.1077/26.3.2012 και ΠΟΛ.1033/28.1.2014.

Υπόχρεοι διαβίβασης στοιχείων

Δεδομένα

Τρόπος διαβίβασης

Συχνότητα

Ετος

Ημ/νία υποβολής Δεδομένων 2013

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν : 1.1.α Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,
β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos,
στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ζ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Ετήσια

2013

28η Φεβρουαρίου

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν:1.1.β Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,
β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης και πίστωσης,
στ) Ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό,
ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
η) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Ετήσια

2013

31 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν:1.1.γ Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.γ, διαβιβάζονται τα εξής:
α) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων,
β) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αξία χαρτοφυλακίου αρχής και τέλους χρήσης,
δ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Ετήσια

2013

31 Μαρτίου 2014

Φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές)

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν :1.2 .Στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας. α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Αριθμός κάρτας πληρωμών τράπεζας εκδότη που δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
γ) Πλήθος συναλλαγών καρτών που εκκαθαρίστηκαν, ανά μήνα βάση της ημερομηνίας συναλλαγής από την Τράπεζα.
δ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ που εκκαθαρίστηκαν, ανά μήνα βάση της ημερομηνίας συναλλαγής από την Τράπεζα.
Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (β) προσμετρώνται οι εκκαθαρισθείσες συναλλαγές αγορών και επιστροφών (ακυρώσεων).
Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (δ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών (ακυρώσεων) από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Ετήσια

2013

28η Φεβρουαρίου

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν: 1.4.α. Μεταφορές πίστωσης που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα, που εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. (φυσικών και νομικών προσώπων) α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,
γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στο λογαριασμό που χρεώνεται,
δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,
ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,
στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος,
ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,
η) Ποσό συναλλαγής,
θ) Ημερομηνία συναλλαγής,
ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος, σε ISO code 3166,
ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου,
ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC,
ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής- Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.»

Μηνιαία

2014

20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν: 1.4.β.α) άμεσες χρεώσεις πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή / οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,
γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,
δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,
ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,
στ) Ποσό συναλλαγής,
ζ) Ημερομηνία συναλλαγής,
η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης, σε ISO code 3166,
θ) Επωνυμία δικαιούχου,
ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού, BIC,
ια) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής- Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.»

Μηνιαία

2014

20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν: 1.4.γ.α) χρήση τραπεζικών επιταγώνπελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων)(εσωτερικού και εξωτερικού) για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας που εκδίδει την τραπεζική επιταγή όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Αριθμός τραπεζικής επιταγής,
γ) Ημερομηνία έκδοσης της τραπεζικής επιταγής,
δ) Ονοματεπώνυμο εντολέα / συναλλασσόμενου,
ε) ΑΦΜ εντολέα / συναλλασσόμενου,
στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ζ) Ποσό,
η) Εις διαταγή,
θ) Είδος συναλλαγής

Ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτιακής εφαρμογής- Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.»

Μηνιάια

2014

20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

Διαβιβάζουν: 1.4.δ.β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών. α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) ΑΦΜ επιχείρησης,
γ) Επωνυμία επιχείρησης,
δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης,
ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής πό την τράπεζα,
στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.
Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (ε) προσμετρώνται οι συναλλαγές αγορών και επιστροφών (ακυρώσεων)
Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (στ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Διευκρινίζεται ότι, στην αξία των συναλλαγών πρέπει να καταγράφεται και το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής- Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.»

Μηνιάια

2014

20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

1.6. Διαβιβάζουν . στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»:

α) ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε ορίου που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17.3.2009 (ΦΕΚ 650/Β’/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επώνυμο
4) Όνομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
7) Υπηκοότητα
8) Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου – εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
9) Επαγγελματική δραστηριότητα
10) Διεύθυνση
11) Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
12) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσης τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ετήσια

2013

30η Απριλίου

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 1]

1.6. Διαβιβάζουν . στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»:

β) νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17.3.2009 (ΦΕΚ 650/Β’/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επωνυμία
4) Διεύθυνση
5) Νομική Μορφή
6) Αντικείμενο Δραστηριότητας
7) Εν ενεργεία Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)
8) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή στους οποίους συμμετέχει στο ίδρυμα)
9) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
10) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
11) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους
12) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους
13) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ετήσια

2013

30η Απριλίου

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 2]

2.1.Διαβιβάζουν περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’/23-07-2013). α) ΑΦΜ υπόχρεου,
β) Αριθμός συμβολαίου,
γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,
δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ετήσια

2013

28η Φεβρουαρίου

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 2]

2.2.Διαβιβάζουνσε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος. α). Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
β). Α.Φ.Μ δικαιούχου
γ). Ποσό αποζημίωσης
δ). Αριθμός δικαστικής απόφασης
ε) Ημερολογιακό έτος είσπραξης

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ετήσια

2013

14η Μαρτίου

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων),τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής.

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 3]

3.1. διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρικές πράξεις.

Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις, και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης επέμβασης,
δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/ιατρικών πράξεων.

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ετήσια

2013

31η Μαρτίου

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες,τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές.

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 4]

4.1. διαβιβάζουν ηλεκτρονική κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος. α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
γ) Συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, κ.λπ.).

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ετήσια

2013

31η Μαρτίου

Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 5]

5.1. διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού),
γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Ταχυδρομικώς

Ετήσια

2013

31η Μαρτίου

Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 6]

6.1. διαβιβάζουν, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. α) Αριθμός Παροχής,
β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh),
δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού),
ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Ταχυδρομικώς

Ετήσια

2013

31η Μαρτίου

Οι εταιρείες ύδρευσης

ΠΟΛ 1033/2014 [άρθρο 7]

7.1. διαβιβάζουν, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. α) Αριθμός Παροχής,
β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
γ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού),
δ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m ),
ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά

Ετήσια

2013

31η Μαρτίου

Δημόσια θεραπευτήρια – κλινικές ταμείων ασφάλισης

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 4]

Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης. α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.

Ηλεκτρονικά

Ετήσια

2013

28η Φεβρουαρίου

Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 6]

διαβιβάζουν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την περ. ιε΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με παράγραφο ε΄ του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011(Φ.Ε.Κ. 226 Α΄). α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου,
β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού,
γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης,
δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου.

Ηλεκτρονικά

Ετήσια

2013

28η Φεβρουαρίου

Κατόπιν αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στο αίτημα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία, ο μορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και η προθεσμία διαβίβασής τους στη Γ.Γ.Π.Σ..

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 2]

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:

α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

Αναφορικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος,

β) ΑΦΜ του δανειολήπτη,

γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

δ) Το είδος του δανείου,

• 01=στεγαστικό δάνειο

• 02=καταναλωτικό δάνειο

• 03=επιχειρηματικό δάνειο

ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου,

στ) Νόμισμα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217,

ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς,

η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς,

θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων,

ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς,

ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων

• Ν=ΝΑΙ

• Ο=ΟΧΙ

ιβ) Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 2]

Πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμώνδιαβιβάζουν:

 

Yπόλοιπα των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) Αριθμός λογαριασμού,

δ) Υπόλοιπο λογαριασμού,

ε) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

στ) Ημερομηνία αναφοράς.

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 2]

Πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμώνδιαβιβάζουν:

Kινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) Αριθμός λογαριασμού,

δ) Ημερομηνία συναλλαγής,

ε) Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου,

στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία),

ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

η) Ποσό συναλλαγής.
θ) Είδος συναλλαγής

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 2]

Το Χρηματιστηρίο Αθηνών ΑΕ διαβιβάζει :

α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λ.π.),

β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λ.π.),

ΠΟΛ 1077/2013 [άρθρο 2]

Πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών
γ) Ύπαρξη θυρίδων,

δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση