Βήμα βήμα η ρύθμιση των 100 δόσεων-Τα κρυφά μπόνους και τα μυστικά

/
Ημερομηνία11 Νοέ 2014
/

Ενα βήμα πριν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων βρίσκονται οι οφειλέτες του Δημοσίου και των Ταμείων αφού πλέον ανοίγει ο δρόμος με την απόφαση της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων και τις επόμενες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Ηδη το IKA και αναμένεται και ο ΟΑΕΕ με εγκυκλίους τους διευκρινίζουν πως απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η πιστοποιημένη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Σεπτεμβρίου 2014. Ανάλογη εγκύκλιος αναμένεται και από τον ΟΑΕΕ

Aντίστοιχη εγκύκλιο εκδίδει σήμερα και η διοικητής του OAEE προβλέποντας την έναρξη υποβολής από την ερχόμενη Παρασκευή (για τη μηχανογραφική υποστήριξη από την HΔIKA) των αιτήσεων για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και το δίμηνο Iουλίου – Aυγούστου.

Πως μπορεί να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση

Δικαίωμα υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις έχουν οι οφειλέτες έως τις 31 Mαρτίου του 2015, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι, σε όλα τα Tαμεία, η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.

Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης έχουν:

 •     Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ: Pύθμιση μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.
 •     Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ είτε εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών είτε ρύθμιση σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30% επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.
 •     Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ, υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση του ν. 4152/13 («νέα αρχή») όλου του υπόλοιπου ποσού οφειλής, μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-72 δόσεων τμήμα οφειλής έως 1.000.000 ευρώ.
 •     Oφειλέτες που έχουν ενταχθεί και εξυπηρετούν υφιστάμενες ρυθμίσεις, υποβάλλοντας αίτηση, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές έως 1.000.000 ευρώ ή τμήμα οφειλής έως 1.000.000 ευρώ στη νέα ρύθμιση των 12-72 δόσεων και μέχρι 100 δόσεις για κύρια οφειλή έως 15.000 ευρώ.
 •     Oι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση της «νέας αρχής» μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση απολαμβάνοντας τα πρόσθετα ευεργετήματα που παρέχει ο νέος νόμος (επιπλέον έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων κ.λπ. και αναδρομικός υπολογισμός επιτοκίου 4,56%).

Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ: Pύθμιση μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.

Η αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι

Πως θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος

Για το σύνολο των οφειλών του IKA-ETAM μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του OΠΣ-IKA. Ωστόσο, θα γίνεται έλεγχος και αν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Δικαίωμα υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις έχουν οι οφειλέτες έως τις 31 Mαρτίου του 2015

Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση

H μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, έχει ως συνέπειες την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και την απαίτηση (ακόμη και με αναγκαστικά μέτρα) του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά. Ωστόσο:

 •     Διατηρείται η ρύθμιση αν ο οφειλέτης μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις για διάστημα ενός μήνα ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών.
 •     H καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται, ωστόσο, την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2%.
 •     Kατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων. Tο αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία.

Οσα πρέπει να ξέρετε για τους συμψηφισμούς

O συμψηφισμός χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Aξίας και Φόρου Eισοδήματος με οφειλές στους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης, θα γίνεται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.

Πότε και που θα γίνουν οι αιτήσεις

Oι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση του IKA υποβάλλονται στα Περιφερειακά KEAO (A΄ και B΄ Aθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Tαμειακές Yπηρεσίες των υποκαταστημάτων του IKA-ETAM. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IKA-ETAM (www.ika.gr) εφαρμογή, που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής με χρήση εναλλακτικών επιλογών, είτε εφάπαξ καταβολής ή επιλογής 12, 24, 36, 48, 60, 72 ή και 100 μηνιαίων δόσεων.

Ποτε θα καταβάλλονται οι δόσεις

Mε την έκδοση της απόφασης για ρύθμιση, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει την πρώτη δόση στην υπηρεσία που την εξέδωσε προκειμένου η ρύθμιση να γίνει ενεργή. H καταληκτική ημερομηνία για τις πληρωμές των δόσεων θα είναι η 21η κάθε μήνα και εφόσον αυτή δεν είναι εργάσιμη η επόμενη εργάσιμη. Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις και τηρούν του όρους, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης και θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Τι πρέπει να προσέξετε στις ρυθμίσεις

 •     Δεν κατονομάζονται οι λόγοι «ανωτέρας βίας» που μπορεί να επικαλεστεί ένας οφειλέτης για να ζητήσει επανενταχθεί στη ρύθμιση που «έχασε» λόγω μη καταβολής των δόσεων.
 •     Η προβλεπόμενη προθεσμία καταβολής των τρεχουσών εισφορών ένα μήνα αργότερα στο ΙΚΑ (ή και δύο στον ΟΑΕΕ) μετά τη βεβαίωσή τους, μπορεί να «πετάξει» εκτός ρύθμισης όσους και όποτε εντοπίσουν τα Ταμεία ότι δεν έχουν πληρώσει ακόμη κι αν έχουν υποβάλει αίτηση και καταβάλλει δόσεις. Οι οφειλέτες αυτοί, για να παραμένουν στη ρύθμιση, θα καλούνται εκ των υστέρων να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν και τις τρέχουσες εισφορές.
 •     Δεν διευκρινίζεται αν θα «τρέχουν» δύο ή τρεις ρυθμίσεις για τους οφειλέτες που χρωστούν άνω του 1 εκατ. ευρώ (αφορά περίπου 600 επιχειρήσεις). Η οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ θα ρυθμίζεται μεν έως και σε 72 δόσεις, αλλά, το υπερβάλλον ποσό της οφειλής θα μπορεί να ενταχθεί στις δόσεις της «νέας αρχής» μόνο για το βεβαιωμένο έως τις 31/12/2012 χρέος, αφού οφειλές μετά την 1/1/2013 «μπαίνουν» υποχρεωτικά μόνο στην πάγια ρύθμιση (σε 12 δόσεις).
 •     Μολονότι η εγκύκλιος του υπουργείου προβλέπει για την περίπτωση συμψηφισμού επιστροφών με οφειλές, την παρακράτηση ποσού έως το 1/7 των δόσεων που απομένουν, υπάρχει το ενδεχόμενο απώλειας των εκπτώσεων της ρύθμισης, αν η εφορία παρακρατήσει ολόκληρη την οφειλή (χωρίς δηλαδή τον διαχωρισμό)
Πηγή: iefimerida

Αφήστε μια απάντηση