Αυξημένα κατά 6,14% τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) για το μήνα Φεβρουάριο 2016 σε σχέση με το 2015 – Eξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016

/
Ημερομηνία27 Απρ 2016
/

ΕΚΘΕΣΗ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ και ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Φεβρουάριος 2016

Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την ενημέρωση των φορολογουμένων αναφορικά με την πορεία και τη διακύμανση των φορολογικών εσόδων.

Αθήνα, Απρίλιος 2016

1.    Εισαγωγή

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Φεβρουάριο του 2016. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

2.    Πορεία και διάρθρωση των φορολογικών εσόδων

PS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 1, σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 6.875.226.787 €, αυξημένα κατά 339,68 εκ. € (ή 5,2%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Σε επίπεδο μηνός, δηλαδή για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016, τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) εμφανίζονται αυξημένα κατά 193,79 εκ. € (ή 6,14%) έναντι του Φεβρουαρίου του 2015, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3.348.415.251,41 €.

Η αύξηση αυτή για τον Φεβρουάριο του 2016 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. (κατά 76,42 εκ. €), τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (κατά 47,55 εκ. €), τον φόρο στο εισόδημα φυσικών προσώπων (κατά 45,28 εκ. €) και τους φόρους στην περιουσία (κατά 42,02 εκ. €).
PS 2

Η διάρθρωση των συνολικών φορολογικών εσόδων σε άμεσους (47%) και έμμεσους (52%) φόρους για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 (Γράφημα 2) παρουσιάζεται όμοια με την αντίστοιχη εικόνα του Φεβρουαρίου του 2015.

3. Άμεσοι Φόροι

Οι άμεσοι φόροι (ΚΑΕ 0000) είναι αυξημένοι κατά 5,5% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2015 (Γράφημα 2), ήτοι από 1,50 σε 1,58 δις €. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρείται ότι αυτή η αύξηση των 82,51 εκ. € οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές από τον Φεβρουάριο του 2015 στον Φεβρουάριο του 2016:

• στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας (ΚΑΕ 0200), από 331,4 σε 373,4 εκ. € (κατά 12,68%),

•    στην αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 0600), από 151 σε 198,6 εκ. € (κατά 31,48%),

•    στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) από 24,2 σε 30εκ. € (κατά 23,98%),

•    στην αύξηση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800), από 130,2 σε 158,2 εκ. € (κατά 21,57%).

Αντιθέτως, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος (ΚΑΕ 0100) εμφανίζονται μειωμένα από 863,3 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 822,4 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 (μειωμένα κατά 4,7%).

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μείζονος κατηγορίας στο σύνολο των άμεσων φόρων.
ps 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα

Η ως άνω αναφερόμενη μείωση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) κατά 40,93 εκ. € οφείλεται παράλληλα σε μια μείωση των εσόδων από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά 83,33 εκ. € σε συνάρτηση με μια αύξηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110) κατά 45,28 εκ. €.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τις κατηγορίες φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων εισπράττονται κατά κύριο λόγο μετά την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων

Ειδικότερα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110), τα οποία αποτελούν το 85,6% των συνολικών φόρων εισοδήματος κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2016, εμφανίζονται αυξημένα κατά 7% τον δεύτερο μήνα του έτους, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους (Γράφημα 4), ήτοι έχουν αυξηθεί από 658,3 σε 703,6 εκ. €.

Η προαναφερθείσα αύξηση αποτελεί αποτέλεσμα της αυξημένης παρακράτησης φόρου από μισθούς και συντάξεις (ΚΑΕ 0113), με τα έσοδα να εμφανίζονται αυξημένα κατά 9,1% από 529,7 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 577,8 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016. Μικρή μείωση παρατηρείται στα έσοδα με τη μορφή παρακράτησης πλην μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0115) κατά 1,6%, από 124,6 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 122,6 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016.

ps 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120), εμφανίζονται μειωμένα κατά 57,1% τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2015, από €6,3 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 2,7 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 (Γράφημα 5).
Η προαναφερθείσα μείωση οφείλεται στη μείωση ορισμένων εκ των επιμέρους υποκατηγοριών του εν λόγω φόρου και ειδικότερα, σε έσοδα από φόρους:
•  στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0121), το οποίο εμφανίζεται μειωμένο κατά 24,5%, από 636,6 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 480,5 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2016,
•  στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0122), το οποίο εμφανίζεται μειωμένο κατά 56%, από €1 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε €460,2 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2016,
•  στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2, του ν.2065/1992 άρθρο 42 και του ν.2238/1994 άρθρο 13 (ΚΑΕ 0127), το οποίο εμφανίζεται επίσης μειωμένο κατά 71,3%, από 3,77 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε €1,1 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016,
•  στο εισόδημα εταιριών κλπ. (αρθ.7 ν.2065/1992 και άρθρο 10,64 ν.2238/1994, ΚΑΕ 0128), το οποίο εμφανίζεται μειωμένο κατά 37,4%, από 814,2 χιλ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 509,9 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2016.
Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0124), τα οποία αποτελούν το 4,7% των συνολικών εσόδων από φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2016, εμφανίζονται αυξημένα από 8,1 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 127,2 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2016.

ps 5

 

 

 

 

 

 

 

Τα έσοδα που εμφανίζονται για τον μήνα Φεβρουάριο οφείλονται εν μέρει σε πληρωμή δόσεων από επιχειρήσεις που υπάγονται στην ΠΟΛ. 1060/19-03-15.

Έσοδα από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) παρατηρείται ότι είναι μειωμένα κατά 43%, από 194,4 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε €111,1 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 (Γράφημα 6). Η προαναφερθείσα μείωση αποτελεί αποτέλεσμα μειώσεων των υποκείμενων κατηγοριών φόρου και πιο συγκεκριμένα:

•  των εσόδων από τη φορολογία επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών, άρθ.54, παρ.1 και άρθ.55, παρ.1, περ. δ’ του ν.2238/1994, όπως ισχύει), (ΚΑΕ 0142), τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 86%, από 49,1 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 6,9 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο του 2016. Η μείωση των εσόδων από τη φορολογία επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών οφείλεται εν μέρει στον περιορισμό της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

•  των εσόδων από τη φορολογία σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. (ΚΑΕ 0143), τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 12,2%, από 10,3 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 9 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο του 2016.

•  των εσόδων από τη φορολογία επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κλπ. (ΚΑΕ 0144), τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 10%, από 73,2 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 65,9 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016.

•  των εσόδων από τον φόρο στα αποθεματικά τραπεζικών επιχειρήσεων (άρθ.10 ν. 3513/2006 ) και στα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (άρθ.72 του ν.4172/2013 όπως ισχύει) (ΚΑΕ 0147), τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 99,2%, από 28,8 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 224,7 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2016. Σημειώνεται ότι το ύψος των εσόδων τον Φεβρουάριο του 2015 αιτιολογείται από την υποχρέωση που προέκυψε βάσει των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 για την εφάπαξ αυτοτελή φορολόγηση (και καταβολή του φόρου) των έως τότε διαμορφωθέντων αφορολόγητων αποθεματικών ορισμένων νομικών προσώπων.

•  των εσόδων από λοιπούς φόρους ειδικών κατηγοριών (ΚΑΕ 0149), τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 31,8%, από 17,3 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 11,8 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016.
Στη ίδια ευρύτερη κατηγορία, τα έσοδα από τη φορολογία πλοίων (ΚΑΕ 0141) εμφανίζονται αυξημένα κατά 9,8%, από 15,7 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 17,2 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016.

ps 6

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενα με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0150) παρατηρείται ότι είναι αυξημένα κατά 16,7%, από 4,3 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 5 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 (Γράφημα 7). Η προαναφερθείσα αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία επί πληρωμών:

•  για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΚΑΕ 0151) κατά 15,6%, από 3,4 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε 3,9 εκ. € τον μήνα Φεβρουάριο του 2016,

•  για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΚΑΕ 0152), τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά 29,3%, από 686,7 χιλ. € τον μήνα Φεβρουάριο 2015 σε €888,1 χιλ. € τον Φεβρουάριο του 2016.

ps 7
 

 

 

 

 

 

Έσοδα από φόρους στην περιουσία

Αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200), παρατηρείται ότι τα έσοδα για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 (373,4 εκ. €) είναι υψηλότερα σε σύγκριση με εκείνα του Φεβρουαρίου του έτους 2015 κατά 12,7%, δηλαδή αύξηση κατά 42 εκ. € (Γράφημα 8). Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αποτελούν το 23,6% των εσόδων από τους συνολικούς άμεσους φόρους για τον Φεβρουάριο του 2016.

ps 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εσόδων:

•  από φόρους και τέλη κληρονομιών (ΚΑΕ 0213) από 4,79 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 6,17 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 (28,8%),

•  από φόρους και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κλπ. (ΚΑΕ 0214) από 2,55 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 2,72 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 (6,5%).

Το κύριο μέρος της αύξησης οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0220) κατά €40,5 εκ., ο οποίος αποτελεί το 97,6% των συνολικών εσόδων από τον φόρο στην περιουσία (Γράφημα 9).

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση των εσόδων από τους φόρους ακίνητης περιουσίας οφείλεται κυρίως:

•  στην αύξηση των εσόδων από το τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (ΚΑΕ 0224) κατά € 3,7 εκ. (αύξηση 65% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015, ήτοι από 5,7 εκ. € σε 9,4 εκ. €). Τα έσοδα από τον φόρο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. κατά τα έτη 2014-2016 αποτελούν οφειλές του έτους 2013 ή προγενέστερων ετών (αφού το τέλος αυτό έχει καταργηθεί από 1/1/2014) και

•  στην αύξηση των εσόδων από τον θεσμοθετημένο από το έτος 2014 ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Α. (ΚΑΕ 0225) κατά € 36,6 εκ, (που αντιστοιχεί σε μια αύξηση του 11,5%, δηλαδή από 317 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 353,5 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016) λόγω της πληρωμής της τελευταίας δόσης του έτους 2015 κατά τον Φεβρουάριο του 2016. Εξάλλου η συνεισφορά του ΕΝ.Φ.Α. στα έσοδα του φόρου ακίνητης περιουσίας για τον Φεβρουάριο του 2016 αντιστοιχεί στο 97%.

ps 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από άμεσους φόρους από Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 0600) εμφανίζονται αυξημένα κατά 31,5% (47,5εκ.€ περίπου) για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2016 (198,6 εκ. €), έναντι του αντίστοιχου μήνα του έτους 2015 (151 εκ. €) (Γράφημα 10). Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών είναι μια σημαντική κατηγορία εσόδων και αποτελούν το 12,6% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους.

ps 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αύξηση των συγκεκριμένων εσόδων οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν (ΚΑΕ 0630). Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσιάζουν αύξηση κατά 35,4% (49,1 εκ. €).

Η αύξηση αυτή (ΚΑΕ 0630) οφείλεται (Γράφημα 11):

•  στην αύξηση των εσόδων από προκαταβολές φόρων στο εισόδημα φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0631) κατά 29,3% (6,9 εκ € περίπου),

•  στην αύξηση των εσόδων από προκαταβολές φόρου στο εισόδημα νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0632) κατά 147,3% (18,5εκ. € περίπου),

•  στην αύξηση στον κύριο φόρο στο εισόδημα φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0633) κατά 27,7% (€ 10,6 εκ. περίπου),

•  στην αύξηση των εσόδων από τον κύριο φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0634) κατά 52,9% (€ 10,4 εκ. περίπου) και

•  στην αύξηση των εσόδων από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών λοιπών περιπτώσεων (ΚΑΕ 0639) κατά 6% (€ 2,7εκ. περίπου).

ps 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι άμεσοι φόροι που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (ΚΑΕ 0610) παρουσιάζουν μείωση κατά 11,2%, περίπου 1,18εκ. € σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οφειλόμενη:
•  στη μείωση στα έσοδα από φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0612) κατά 1,8εκ € περίπου (από 3,1 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 1,3 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016) και
•  στη μείωση των εσόδων από το φόρο στην ακίνητη περιουσία (ΚΑΕ 0615) κατά 1,1εκ. € περίπου (από 2,3 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 1,2 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016). Αντιθέτως, παρατηρείται αύξηση των εσόδων από φόρο στο εισόδημα φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0611) κατά 1,7 εκ. € περίπου (από 5 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 6,7 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016), η οποία όμως είναι μικρότερη από την μείωση των εσόδων στις υπόλοιπες υποκατηγορίες που απαρτίζουν τους άμεσους φόρους που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.

Έσοδα από άμεσους φόρους που αφορούν προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές Αναφορικά με τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) παρατηρείται αύξηση κατά € 5,8 εκ. € περίπου (από 24,2 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 30 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 – Γράφημα 12), οφειλόμενη:
•  στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0711) κατά € 8,72 εκ. € (από 20 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 28,7 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016) και
•  στην ταυτόχρονη μείωση από πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0713) κατά € 2,85εκ. € (από 4,1 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 1,2 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016). Η μείωση αυτή οφείλεται στις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α/17-10-2015), σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και τις ποινές, στον Κ.Φ.Δ. (νόμος 4174/2013 – ΦΕΚ 170Α/26-07-2013 καθώς και στην μη είσπραξη βεβαιωθέντων οφειλών. Εντούτοις, συνολικά τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους συνεισφέρουν μόνο το 2% περίπου των εσόδων από άμεσους φόρους.

ps 12

Έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους
Τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) συνεισφέρουν για τον Φεβρουάριο του 2016 το 10% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και παρουσιάζονται αυξημένα κατά 21,6% (28εκ. € περίπου) σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (Γράφημα 13).

ps 13
 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση στα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0890) κατά 77,0% (€ 33,8 εκ.) και ειδικότερα από:

•  την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος (ΚΑΕ 0896) κατά 16,4 εκ. €,

•  την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (ΚΑΕ 0891) κατά 14,4 εκ.€ και

•  τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης (ΚΑΕ 0897) κατά 3,06 εκ. €.

4. Έμμεσοι Φόροι

Τα μηνιαία έσοδα από έμμεσους φόρους (ΚΑΕ 1000) τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθαν στα 1,77 δις €, καταγράφοντας αύξηση κατά 111,3 εκ. € (ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 6,7%) έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Φεβρουαρίου του 2015 (Γράφημα 14).

ps 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως:
•  στην αύξηση κατά 7,5% (δηλαδή κατά περίπου 76,4 εκ. €) των εσόδων από τον ΦΠΑ (ΚΑΕ 1100),
•  την αύξηση κατά 49,3% (δηλαδή κατά 15,2 εκ. € περίπου) των εσόδων από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης (ΚΑΕ 1300) και
•  την άνοδο των εσόδων κατά 41,4% (κατά 20,8 εκ. € περίπου) από τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ (ΚΑΕ 1600).

Η άνοδος των εσόδων στις παραπάνω τρεις κατηγορίες υπερσκελίζει τη μικρή πτώση της τάξεως του 1,3% (κατά περίπου 6,4 εκ. €) που καταγράφουν τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία (ΚΑΕ 1400).

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία κατέχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους τον Φεβρουάριο του 2016, όπως υποδεικνύει και το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 15).
ps 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από τον ΦΠΑ

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ απαρτίζονται από τα έσοδα από τον ΦΠΑ εγχωρίων (ΚΑΕ 1110) και τα έσοδα από τον ΦΠΑ εισαγομένων (ΚΑΕ 1150), τα οποία τον Φεβρουάριο του 2016 αντιστοιχούν στο 87% και στο 13% των συνολικών εσόδων από ΦΠΑ, αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ τον Φεβρουάριο του 2016 εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 76,4 εκ. € (αύξηση της τάξεως του 7,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 (Γράφημα 16). Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως:

•  στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ εγχωρίων κατά 62,6 εκ. € (δηλαδή κατά 7% περίπου) και

•  σε μικρότερο βαθμό στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ εισαγομένων κατά 13,9 εκ. €, (δηλαδή κατά 10,5% περίπου).

Ειδικότερα, στην κατηγορία εσόδων από τον ΦΠΑ εγχωρίων, τα έσοδα από τον ΦΠΑ σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω των Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 1119) ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 105,6 εκ. € (αύξηση της τάξεως του 15,4%), διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την παρατηρούμενη αύξηση στα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ, παρά τη μείωση των εσόδων από Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1117) κατά 44,9 εκ. € (ήτοι μείωση κατά 32,1%). Επιπρόσθετα, στην κατηγορία εσόδων από ΦΠΑ εισαγομένων, τα έσοδα από τον ΦΠΑ στα λοιπά εισαγόμενα (ΚΑΕ 1151) ενισχύθηκαν κατά 13,1 εκ. € (αύξηση κατά 10,2%). Όπως παρατηρείται στο Γράφημα 16, τα έσοδα από ΦΠΑ που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ εμφανίζονται αυξημένα κατά 105,5εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ που εισπράττουν τα Τελωνεία εμφανίζουν για το αντίστοιχο διάστημα πτώση κατά 28εκ. €.

ps 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών

Σύμφωνα με το γράφημα 17, τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών (ΚΑΕ 1200) σημείωσαν οριακή αύξηση από 31,3 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 31,5 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της γενικής κατηγορίας λοιπών φόρων συναλλαγών παρουσιάζουν πολύ χαμηλό ποσοστό συνεισφοράς στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους (μόλις 1,8% τον Φεβρουάριο του 2016).

Ως σημαντικές, σχετικά, μεταβολές σε αυτή την κατηγορία, σημειώνονται:

•  η ενίσχυση των εσόδων από τους λοιπούς φόρους στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων (ΚΑΕ 1219) κατά 89,5% (από 1,6 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 3 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του 2016),

•  η ενίσχυση των εσόδων από τα λοιπά τέλη χαρτοσήμου (ΚΑΕ 1229) κατά 11,9% (από 11,1 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 12,5 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του 2016),

•  η μείωση των εσόδων από το πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου (ΚΑΕ 1228) κατά 29,5% (από 5,0 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 3,5 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του 2016) και τέλος

•  η μείωση των εσόδων από τον φόρο στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων (ΚΑΕ 1212) κατά 16,0% (από 3,1 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 2,6 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του 2016).

ps 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης

Τα μηναία έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης (ΚΑΕ 1300) ανήλθαν στα 45,9 εκ. €, καταγράφοντας άνοδο κατά 49,3% (δηλαδή κατά 15,2 εκ. €) τον Φεβρουάριο του 2016 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015 (Γράφημα 18). Η άνοδος αυτή προέρχεται κυρίως:

•  από τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων από τους λοιπούς ειδικούς φόρους, τέλη και εισφορές (ΚΑΕ 1350) κατά 60,6% (δηλαδή κατά 14,0 εκ. ευρώ περίπου), και

•  από την αύξηση των εσόδων από τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος (ΚΑΕ 1363), τα οποία κατέγραψαν αύξηση κατά 18,95% (δηλαδή κατά 867,5 χιλ. ευρώ περίπου).

Επιμέρους κατηγορίες εσόδων που συνεισφέρουν περισσότερο στην αύξηση των εσόδων από λοιπούς ειδικούς φόρους, τέλη και εισφορές είναι:

•  τα έσοδα από τον φόρο ασφαλίστρων του άρθρ.29, ν.3492/06 (ΚΑΕ 1352), τα οποία σχεδόν πενταπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 7,4 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 5,8 εκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή του φόρου επί των ασφαλίστρων λοιπών κλάδων και στην κατάργηση φοροαπαλλαγών, τα οποία νομοθετήθηκαν με τον Ν. 4334/2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2015.

•  τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΚΑΕ 1353), τα οποία ανήλθαν στα 3,6 εκ. ευρώ (σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2015 τα έσοδα αυτής της κατηγορίας ήταν μηδενικά, επειδή το έτος 2015 ήταν το πρώτο έτος επιβολής του φόρου και για τις δηλώσεις απόδοσής του για το πρώτο τετράμηνο του 2015 η προθεσμία είχε οριστεί έως τις 30/9/2015. ΠΟΛ.1180/12.8.2015),

•  τα έσοδα από την εισφορά 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (ΚΑΕ 1358), τα οποία ανήλθαν στα 2,7εκ. € (σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2015 τα έσοδα αυτής της κατηγορίας ήταν μηδενικά, επειδή ο φόρος αυτός ξεκίνησε να καταβάλλεται υπέρ του δημοσίου από τις 19/8/2015 και μετά, ενώ εξαιρετικά για το διάστημα από 19/8/2015 έως 30/9/2015 η υποβολή δήλωσης ορίστηκε έως και τις 22/2/2016 (ΠΟΛ.1022/11.2.2016), οπότε και αιτιολογείται το υψηλό ποσό των 2,7 εκ. €) και

•  τα έσοδα από τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθ.33, ν.3775/2009 (ΚΑΕ 1357), τα οποία αυξήθηκαν κατά 13,22% (δηλαδή κατά 2,4 εκ. €).

ps 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία Τα έσοδα στην κατηγορία των φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία (ΚΑΕ 1400) κατέχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής (27%) στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2016. Τα εν λόγω έσοδα παρουσίασαν ήπια πτώση της τάξεως του 1,3%, δηλαδή μειώθηκαν από 493,4 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 487 εκ. € περίπου τον Φεβρουάριο του 2016 (Γράφημα 19). Συγκεκριμένες υποκατηγορίες εσόδων που παρουσιάζουν πτώση και συνεισφέρουν στην υποχώρηση των εσόδων από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία είναι:

•  τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε. (ΚΑΕ 1460), τα οποία στο σύνολο καταγράφουν πτώση κατά 11,2% (34,6 εκ. € περίπου), Συγκεκριμένα, η μεγάλη πτώση εμφανίζεται στα έσοδα από τον ΕΦΚ diesel (ΚΑΕ 1463, κατά 30,8 εκ. €) και από τον ΕΦΚ βενζινών (ΚΑΕ 1462, κατά 11 εκ. € περίπου) και

•  τα έσοδα από ΕΦΚ σε προϊόντα καπνού εισαγομένων από τρίτες χώρες (ΚΑΕ 1471), τα οποία μειώθηκαν κατά 73,6% (2,3 εκ. ευρώ περίπου). Αντίθετα, σημαντική αύξηση της τάξεως του 18,3% (κατά 25,8 εκ. € περίπου) σημείωσαν τα έσοδα από ΕΦΚ σε προϊόντα καπνού εγχωρίων και Ε.Ε. (ΚΑΕ 1471), τα οποία τον Φεβρουάριο του 2016 αποτελούν το 34% (167,2 εκ. €) των εσόδων από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία.

ps 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από φόρους Π.Ο.Ε Τα έσοδα από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2016 αποτελούν περίπου το 4% των έμμεσων φόρων. Αυτή η κατηγορία εσόδων (ΚΑΕ 1600) αυξήθηκε κατά 41,4% (20,8 εκ. € περίπου) για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2016 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2015 (Γράφημα 20).

ps 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη αύξηση των εσόδων από τα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών (βλέπε γράφημα 21) που πρέπει να εισπραχθούν (ΚΑΕ 1630) από 48,6 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2015 σε 70 εκ. € τον Φεβρουάριο του 2016 (αύξηση 43,9%). Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι τα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία εσόδων που συνεισφέρει στα έσοδα από φόρους ΠΟΕ (98,6%).

ps 21
 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους Κατά τον Φεβρουάριο του 2016, τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους (KAE 1700) σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 38,4%, δηλαδή κατά 3 εκ. € περίπου, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015 (Γράφημα 22). Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις στους έμμεσους φόρους γενικά (ΚΑΕ 1711) κατά 51,9% (δηλαδή κατά 3,2 εκ. € περίπου). Ωστόσο, η επίδραση της παραπάνω αύξησης στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους είναι πολύ περιορισμένη δεδομένης της χαμηλής συνεισφοράς (μόλις 0,63% τον Φεβρουάριο του 2016) των εσόδων της συγκεκριμένης μείζονος κατηγορίας στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

ps 22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα που εισπράττονται για την ΕΕ Το Γράφημα 23 απεικονίζει τα μηνιαία έσοδα που εισπράττονται για την ΕΕ (ΚΑΕ 1900), τα οποία αυξήθηκαν κατά 12% τον Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή κατά 2 εκ. € περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση κατά 14,6% (2,3 εκ. € περίπου) των εσόδων από δασμούς και λοιπά τέλη επιβαλλόμενα στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της ΕΕ με βάση το κοινό τελωνειακό Δασμολόγιο (ΚΑΕ 1911). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, η επίδραση της αύξησης στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους είναι πολύ περιορισμένη αν ληφθεί υπόψη η πολύ χαμηλή συνεισφορά (1,02% τον Φεβρουάριο του 2016) των εσόδων της κατηγορίας στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

ps 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Επίτευξη ετήσιου στόχου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016

Ο βαθμός επίτευξης του ετήσιου στόχου κατά το πρώτο δίμηνο του έτους ανέρχεται στο επίπεδο του 15,36%, ο οποίος είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 15,28% της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 4,98%, δηλαδή από 2,75 δις € το πρώτο δίμηνο του 2015 σε 2,89 δις € το αντίστοιχο δίμηνο του 2016, ενώ τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 5,36%, δηλαδή από 3,78 δις € το 2015 σε 3,99 δις € το 2016.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι στόχοι σε επίπεδο έτους αυξήθηκαν για τους άμεσους φόρους κατά 4,50% (σε 20,03 δις € το 2016 από 19,16 δις € το 2015) και για τους έμμεσους κατά 4,84% (σε 24,74 δις € το 2016 από 23,60 δις € το 2015).

Για τους άμεσους φόρους, σε σχέση με τον σωρευτικό στόχο διμήνου (2,91 δις €), όπως επιμερίζεται ο ετήσιος στόχος, ο βαθμός επίτευξης ανέρχεται στο επίπεδο του 99,28% στο οποίο συνεισφέρουν σημαντικά τα έσοδα από:

•  τον φόρο που εισπράττεται με μορφή παρακράτησης από μισθούς και συντάξεις (ΚΑΕ 0113),

•  τον φόρο στο εισόδημα που φορολογείται αυτοτελώς (ΚΑΕ 0114),

•  τον φόρο στην ακίνητη περιουσία (ΚΑΕ 220),

•  το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΚΑΕ 0224),

•  τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α. – ΚΑΕ 0225),

•  τα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν (0630),

•  τις προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές (ΚΑΕ 0710),

•  τις προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0711),

•  τα έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (ΚΑΕ 0891) και

•  τα έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (ΚΑΕ 0896).

Αναφορικά με τους έμμεσους φόρους, ο βαθμός επίτευξης σωρευτικά για το πρώτο δίμηνο του 2016 ανέρχεται στο 96,89% των 4,12 δις €. Αυτό οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από:

•  τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. – ΚΑΕ 1100) και κυρίως τον ΦΠΑ εγχωρίων (ΚΑΕ 1110) και τον Φ.Π.Α. από κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 1119),

•  τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης (ΚΑΕ 1300) και κυρίως τους λοιπούς ειδικούς φόρους, τέλη και εισφορές (ΚΑΕ 1350), τον φόρο ασφαλίστρων (ΚΑΕ 1352), τον ειδικό φόρο στις διαφημίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση (ΚΑΕ 1353) και τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (1357),

•  τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (ΚΑΕ 1360)

•  τα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν (ΚΑΕ 1630) και

•  τις προσαυξήσεις στους έμμεσους φόρους γενικά (ΚΑΕ 1711).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων
Ερμού 23-25, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα
τηλ. 210 3252549, 210 3252509
φαξ. 210 3252539
email: mss.os@mofadm.gr

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση