Αυξάνεται η άδεια αναπλήρωσης των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται πολλές ώρες

/
Ημερομηνία08 Απρ 2015
/

Διάταξη στο νομοσχέδιο  «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην βουλή προβλέπει την αύξηση της άδεια αναπλήρωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11, η υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές αυξάνεται από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) ημέρες, επειδή στην πράξη αποδείχθηκε ότι οι υπάλληλοι εργάζονται πολύ πέραν του ωραρίου τους φθάνοντας πολύ γρήγορα το ανώτατο όριο και επιτρέπεται να αθροίζονται όλες οι ώρες που έχει πραγματικά εργαστεί ο υπάλληλος, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο να έχει εργαστεί τέσσερις (4) ή πέντε (5) ώρες πέραν του νομίμου ωραρίου του εντός ενός μήνα και να μην δικαιούται καμία ημέρα υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης, επειδή δεν έχει συμπληρώσει τις έξι (6) ώρες που προβλέπει ο νόμος.
Ο περιορισμός του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δημιουργήσει πολλά κενά στη στελέχωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα πολλές φορές οι υπάλληλοι να μην είναι δυνατόν να διεκπεραιώσουν το έργο τους εντός του νομίμου ωραρίου και να αναγκάζονται να εργάζονται και πέραν αυτού. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς που εργάζονται σε απογευματινές βάρδιες αναγκάζονται να εργάζονται και μετά τις 10 το βράδυ. Η ρύθμιση αποβλέπει να δώσει κάποια κίνητρα στους υπαλλήλους που εργάζονται υπερωριακά, δεδομένων των δυσχερειών του Δημοσίου να καταβάλει χρηματική αποζημίωση σε πολλές περιπτώσεις.

Σχέδιο νόμου
11.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Α’ 26) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν.4250/2014 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες το έτος».

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Α’26) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν.4250/2014 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος γι’ αυτόν ημερήσιου ωραρίου».

Η  διάταξη όπως κωδικοποιείται

7. Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες το έτος.
Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες το έτος.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνον εφόσον: α) προκύπτει από το σύστημα ελέγχου τήρησης του ωραρίου ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα πέραν του νόμιμου ωραρίου του,
β) ο άμεσα προϊστάμενός του και ο προϊστάμενος της άμεσα υπερκείμενης οργανικής μονάδας και εφόσον δεν υπάρχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού, βεβαιώνει εγγράφως ότι ο υπάλληλος εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, για εξαιρετικά επείγουσα και ιδιαίτερα σημαντική εργασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και
γ) ο υπάλληλος δεν έχει λάβει υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο που εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του.
Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος γι’ αυτόν ημερήσιου ωραρίου, στη διάρκεια ενός μήνα.
Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος γι’ αυτόν ημερήσιου ωραρίου.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση