Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ επιβάλλονται τόσο στους κατόχους ψιλής κυριότητας όσο και στους κατόχους επικαρπίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών

/
Ημερομηνία07 Σεπ 2017
/

Όπως είναι γνωστό με τον νόμο 4387/2016 έγινε πλήρης αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Στην ασφάλιση του νέου πλέον φορέα (ΕΦΚΑ) και συγκεκριμένα βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, υπάγονται όλοι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. και πριν την 1.1.2017. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ορισμένες εγκύκλιοι του Ο.Α.Ε.Ε. με τις οποίες είχαν διευκρινιστεί κρίσιμα θέματα ασφάλισης δεν θίγονται βάσει των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού, συνεπώς συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ όσα είχαν γίνει δεκτά τότε. Μια από αυτές είναι και η εγκύκλιος 15/2010 με θέμα «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των κατόχων ψιλής κυριότητας και κατόχων επικαρπίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών, καθώς και όσων κατέχουν την επικαρπία σε αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης», σύμφωνα με την οποία είχαν γίνει δεκτά τα εξής:
«Η Υπηρεσία μας προκειμένου να διευκρινίσει το θέμα απευθύνθηκε με σχετικά ερωτήματά της στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού για την έκδοση σχετικών γνωμοδοτήσεων.

Καταρχάς για την πληρέστερη και ακριβή γνώση των εννοιών κυριότητας, ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, ανατρέχοντας κατ’ απλούστευση στους νομικούς ορισμούς, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Κυριότητα (πλήρης) είναι το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή κινητού πράγματος που ο κύριος αυτού, έχοντας τη φυσική εξουσία επ’ αυτού (νομή και κατοχή) δύναται να το διαθέτει (μεταβιβάζει) ή εκμεταλλεύεται όπως θέλει, αλλά και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σ’ αυτό (άρθρα 999, 1000, 1001 ΑΚ).

Περαιτέρω, ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κύριος του πράγματος (κινητού ή ακινήτου) έχει, όπως προαναφέρθηκε, το δικαίωμα να μεταβιβάσει κατ’ ελεύθερη κρίση σε τρίτον την πλήρη χρήση και εκμετάλλευση του πράγματος, διατηρημένης της ουσίας αυτού (του πράγματος) ακεραίας. Το εμπράγματο αυτό δικαίωμα της χρήσης και εκμετάλλευσης του πράγματος ονομάζεται κατά τη νομική ορολογία «επικαρπία» (άρθρα 1142, 1143, 1144 ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή αυτό που απομένει στον κύριο από την πλήρη κυριότητα είναι η ψιλή κυριότητα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι η πλήρης κυριότητα στην εν λόγω περίπτωση διασπάται στην ψιλή κυριότητα και στην επικαρπία.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επικαρπία, αν δεν αναφέρεται ρητά στη σύστασή της, είναι αμεταβίβαστη και επανέρχεται πάντα στην ψιλή κυριότητα με το θάνατο του επικαρπωτή ή στην περίπτωση παραιτήσεως του επικαρπωτή από αυτή. Έτσι ο ψιλός μέχρι τότε κύριος ανακτά και πάλι την πλήρη κυριότητα.

1. Σύμφωνα με την από 12/12/08 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΟΑΕΕ (η οποία συμφωνεί με την αρ. πρωτ. 3785/8.9.2004 παλαιότερη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του τέως ΤΕΒΕ), στις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/05, ο νομοθέτης αρκείται στη διαπίστωση της συμμετοχής του εταίρου/μετόχου στο κεφάλαιο χωρίς άλλη διάκριση. Στο κεφάλαιο μετέχουν και ο κύριος των μετοχών/εταιρικών μεριδίων και ο επικαρπωτής αυτών, ο καθένας με την ιδιότητά του. Επομένως, ως μέτοχοι του κεφαλαίου, έστω και με διαφορετικές ιδιότητες, είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέοι και οι δύο στον ΟΑΕΕ».

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση