Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1123950 ΕΞ 2015/22.9.2015 Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία

/
Ημερομηνία08 Οκτ 2015
/

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία.

 

ΣΧΕΤ: Η από 1-9-2015 αίτησή σας. (e-mail)

 

Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των διπλογραφικών αρχείων με μία συγκεντρωτική εγγραφή των μηνιαίων πωλήσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.7 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, όπως ερμηνεύτηκαν με τις παρ. 5.7.3. και 5.7.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014, τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ’ του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).

 

Συνεπώς, τα έσοδα μιας οντότητας μπορούν να καταχωρούνται στα διπλογραφικά λογιστικά βιβλία της με μία συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον υπάρχει ανάλυση από άλλα βοηθητικά αρχεία, ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια του ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Άγγελος Δ. Τζανετάτος

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση