Από 1.1.2016 ο φόρος στο κρασί και το τέλος παιγνίων του ΟΠΑΠ

/
Ημερομηνία20 Νοέ 2015
/

Από 1.1.2016 θα επιβάλλονται οι δύο νέοι φόροι που αποτελούν το ισοδύναμο της κατάργησης του ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Αναλυτικά τα δύο άρθρα όπως ψηφίστηκαν στο νομοσχέδιο “Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” προβλέπουν τα εξής :


Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α΄265)

1. Το άρθρο 91 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 91
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης-Απαλλαγή
1. Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουμένου άρθρου, ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

2. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα απλά κρασιά, τα οποία παράγουν ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

3. Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του παρόντα Κώδικα για φορολογικούς σκοπούς.»

2. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 93
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουμένου άρθρου, ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016.

Άρθρο 12
Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη

1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)» προστίθεται η φράση «Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη».

3. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από την 1.1.2016.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση