Από 1.1.2016 δεν είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων

/
Ημερομηνία16 Μαΐ 2016
/

Στο άρθρο 202 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ 08.08.2014) ορίζεται ότι:

«Το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. H ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ. Ε. Μ Η..
2. Όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρίας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31.12.2015.»

Συνεπώς από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρίας:

α) σε λοιπά έντυπα ή μέσα και

β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Να τονίσουμε ότι εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (σχετική εγκύκλιος αρίθ. 36391/31.3.2015 της Δνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ, της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ.)

Επειδή η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920) και με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών και επαναφορά του περσινού καθεστώτος (ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ένα μήνα μετά την υποβολή της δήλωσης), οι ημερομηνίες που ισχύουν για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης της χρήσης 2016 και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ είναι οι εξής:

 

Νομική μορφή Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) 
το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 30/6/2016 9/6/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 31/3/2016 10/3/2016
Ι.Κ.Ε. 30/4/2016 9/4/2016

 

Δείτε και το σχετικό άρθρο  ΕΔΩ!
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση