Από το Μάρτιο πιθανότατα το νέο έντυπο Φ.Π.Α.

/
Ημερομηνία19 Φεβ 2015
/

Η υποβολή ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου 2015 θα γίνει πιθανότατα με το παλαιό έντυπο του ΦΠΑ καθώς η υλοποίηση της εφαρμογής που θα περιέχει το νέο απλοποιημένο έντυπο ΦΠΑ και το οποίο προβλέπεται στην ΠΟΛ.1198/25.8.2014, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου.

Το έργο θα αναλάβει  η εταιρία INTRASOFT INTERNATIONAL SA., η οποία θα εισπράξει το ποσό των 19.800,00 ευρώ για την υλοποίηση της εφαρμογής, αλλά και την υποστήριξη για τους επόμενους 5 μήνες.

Δείτε την σχετικά απόφαση ανάθεσης.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΠΡΟΜ Α 4003559 ΕΞ 2015
ΑΘΗΝΑ, 18/2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.Γ.Π.Σ. και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΚΟΛΩΝΟΥ 2 104 37

Σιδηροπούλου Στ.

210.52.37.902

210.52.36.769

d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάθεση του έργου δημιουργίας εφαρμογής νέου εντύπου δήλωσης Φ.Π. Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1198/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1.    Το Ν. 2286/1995: “Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
2.    Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3.    Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4.    Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.    Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 4, του Ν. 4013/2011 όπου αντικαταστάθηκε με την παρ. 26, του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
6.    Το Π.Δ. 111/2014: “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών”.
7.    Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α’) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
8.    Το Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”.
9.    Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
10.    Την αριθ. 2/95684/0004 (ΦΕΚ Β’ 3377) Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Προϊστάμενο Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
11.    Το υπ’ αρ. ΔΗΛΕΔ Β 1013050 ΕΞ 2015/02-02-2014 αίτημα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.
12.    Τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών: α) Unisystems A.E.E. και β) Intrasoft International S.A.
13.    Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔΒ 1012251 ΕΞ 2015/30.01.2015 (ΑΔΑ: 6ΝΑ8Η- 6ΕΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση της υλοποίησης του έργου δημιουργίας εφαρμογής νέου εντύπου περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ΠΟΛ 1198/2014 για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στην εταιρεία INTRASOFT INTERNATIONAL SA.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την ΠΟΛ.1198/25.8.2014, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, διαφοροποιήθηκε σημαντικά το έντυπο της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α., για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος TAXISnet -κατά το μέρος που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.- αλλά και του συστήματος TAXIS -απαιτείται η δημιουργία εφαρμογής που θα καλύψει τις απαιτήσεις της προαναφερόμενης νομοθετικής αλλαγής, η οποία θα ενσωματωθεί στη συνέχεια στα συστήματα TAXISnet και TAXIS.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η δημιουργία εφαρμογής νέου εντύπου της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., η ενσωμάτωσή της στα συστήματα TAXIS και TAXISnet και η ένταξή της σε παραγωγική λειτουργία, για την κάλυψη των απαιτήσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή της ΠΟΛ 1198/2014.

2. Λειτουργικές Προδιαγραφές – Εύρος Τροποποιήσεων

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Δημιουργία νέας έκδοσης εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 2015 στο TAXISNET για τις περιπτώσεις:

o Υποβολή Αρχικής Εμπρόθεσμης Χρεωστικής o Υποβολή Τροποποιητικής Εμπρόθεσμης Χρεωστικής
o Υποβολή Αρχικής Εκπρόθεσμης Χρεωστικής
o Υποβολή Τροποποιητικής Εκπρόθεσμης Χρεωστικής
o Υποβολή Αρχικής Εμπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής
o Υποβολή Τροποποιητικής Εμπρόθεσμης

Μηδενικής/Πιστωτικής
o Υποβολή Αρχικής Εκπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής
o Υποβολή Τροποποιητικής Εκπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής

•    Εκκαθάριση νέας έκδοσης εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στο TAXISNET για τις περιπτώσεις:
o Αρχικής Εμπρόθεσμης Χρεωστικής με αποτέλεσμα βεβαίωση
o Τροποποιητικής Εμπρόθεσμης Χρεωστικής με αποτέλεσμα βεβαίωση
o Αρχικής Εκπρόθεσμης Χρεωστικής με αποτέλεσμα βεβαίωση
o Τροποποιητικής Εκπρόθεσμης Χρεωστικής με αποτέλεσμα βεβαίωση
o Αρχικής Εμπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής o Τροποποιητικής Εμπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής που δεν μειώνει τον φόρο των προηγούμενων δηλώσεων της ιδίας περιόδου.
o Τροποποιητικής Εμπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής που μειώνει τον φόρο των προηγούμενων δηλώσεων της ιδίας περιόδου με αποτέλεσμα ΑΦΕΚ. o Αρχικής Εκπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής o Τροποποιητικής Εκπρόθεσμης Μηδενικής/Πιστωτικής χωρίς δημιουργία ΑΦΕΚ
•    Τροποποίηση σχήματος βάσης δεδομένων TAXIS για την νέα έκδοση του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
•    Διαχείριση Αποστολών νέας έκδοσης εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και ενημέρωση του TAXIS για τις περιπτώσεις:
o Ενημέρωση υποσυστήματος ΦΠΑ με τα στοιχεία της

Περιοδικής Δήλωσης o Ενημέρωση υποσυστήματος Εσόδων με τα στοιχεία της Βεβαίωσης Εμπρόθεσμης ή Εκπρόθεσμης Χρεωστικής Δήλωσης ΦΠΑ
o Ενημέρωση υποσυστήματος Εσόδων με τα στοιχεία του ΑΦΕΚ Εμπρόθεσμης Τροποποιητικής

Μηδενικής/Πιστωτικής Δήλωσης ΦΠΑ που μειώνει τον φόρο των προηγούμενων δηλώσεων της ιδίας περιόδου.
•    Όσον αφορά στο σύστημα ΤΑΧΙ8 θα πραγματοποιηθεί μόνο ο σχεδιασμός και η προσαρμογή της βάσης δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι καθώς δε θα καλυφθούν έκτακτη δήλωση και εξαμηνιαία και ετήσια δήλωση καθώς και τα στοιχεία που αφορούν το αίτημα επιστροφής, τα πεδία αυτά θα εμφανίζονται απενεργοποιημένα και δε θα διέπονται από επιχειρησιακούς κανόνες.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ TAXIS/TAXISNET

•    Η Υποβολή και διαχείριση Δηλώσεων για την περίπτωση Έκτακτης Περιοδικής και δηλώσεων με περιοδικότητα εξαμηνιαία ή ετήσια.
•    Η Υποβολή και διαχείριση δηλώσεων που σηματοδοτούν αίτημα επιστροφής ΦΠΑ – Κύκλωμα επιστροφής ΦΠΑ ή συμψηφισμούς.
•    Τροποποιήσεις σε άλλες λειτουργίες/εκτυπώσεις πέρα των ανωτέρω.
•    Υλοποίηση Νέων Λειτουργιών – Νέων εκτυπώσεων.
•    Προσαρμογές λόγω λανθασμένων υποβολών λογιστικών πακέτων.
•    Τυχόν μετάπτωση δεδομένων.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα εργαλεία ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθούν και το τεχνικό περιβάλλον είναι :
1.    JDK 1.6, συμβατή κατά J2EE 1.4
a.    Presentation Tier
i.    JSPs, PDF (View Layer)
ii.    Spring MVC, Spring Web Flow
b.    Business Tier
i.    POJO
ii.    Spring (IoC, Transaction Management)
c.    Integration Tier
i.    Hibernate ORM, Spring JDBC (SQL, PL/SQL), Spring LDAP (Data Access Layer)
ii.    JMS (Spring-JMS)
2.    Oracle Forms and Reports 11g R2
3.    Oracle RDBMS 11g
4.    Oracle Weblogic 10.3.6
5.    Oracle LDAP and SSO

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει το λογισμικό που θα παραχθεί, εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου και την παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο ανάδοχος θα παραδώσει τα παραδοτέα:
Τεύχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού / Απαιτήσεων Χρηστών Το παραδοτέο αυτό θα περιέχει τις απαιτήσεις των χρηστών όπως αυτές θα προκύψουν στα πλαίσια των συναντήσεων των αναλυτών της ομάδας έργου με τους αρμόδιους χρήστες οι οποίοι γνωρίζουν το επιχειρησιακό πεδίο (business domain).

Περιλαμβάνει τόσο λειτουργικές όσο και μη λειτουργικές απαιτήσεις.

Τεύχος Τεχνικού Σχεδιασμού

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει :
•    Φυσικό Σχήμα της Βάσης (Πίνακες-tables, Όψεις-views, Χαρακτηριστικά-attributes)
o Ευρετήρια (Indexes), Πρωτεύοντα και Ξένα Κλειδιά
(Primary and Foreign Keys) o Περιορισμοί (constraints) o Triggers o Packages o DB Links
•    Διάγραμμα Ροής Λειτουργιών
o    Περιγραφή Λειτουργιών
o    Αντιστοιχία Λειτουργίας με μονάδα Λογισμικού
o    Αντιστοιχία Λειτουργίας με Φυσικό Σχήμα ΒΔ
o    Αντιστοιχία Λειτουργίας με Οθόνη
Σχέδιο Ελέγχου και Δοκιμών Εφαρμογών

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο σεναρίων δοκιμών το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της λειτουργικότητας που θα προδιαγραφεί.

Τα ως άνω παραδοτέα συνοδεύουν την παράδοση του παραχθέντος λογισμικού.

Πηγαίος Κώδικας

Θα παραδοθεί, με τη λήξη του έργου, ο πηγαίος κώδικας των εφαρμογών συνοδευόμενος από συνοπτική περιγραφή εγκατάστασής του στο περιβάλλον ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες συνολικής ανθρωποπροσπάθειας πέντε (5) ανθρωπομηνών.

Το κόστος της παροχής των υπηρεσιών (προ Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (19.800,00 €).

Οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας είναι 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% και βαρύνουν την ανάδοχο, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δημόσιο.

Στην πληρωμή της εταιρείας, θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8%.

Το τελικό κόστος υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ 24.354,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου οικονομικού έτους 2015, και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 23 180 με Κ.Α.Ε. 0873.

Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας για το ανωτέρω έργο θα γίνει με την ολοκλήρωση αυτού, μετά και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υ.Δ.Ε.

Μετά την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης Ανάθεσης, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα:

(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτήν της έγγραφής ειδοποίησης, η Εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτήν της έγγραφής ειδοποίησης, η Εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα ακολουθήσει και η οποία θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις και η προσφορά του Αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναστάσιος Βιδάλης

Ακριβές αντίγραφο

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
•    INTPASOFT INTERNATIONAL SA ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
•    UNISYSTEMS AEE
•    Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
•    Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση