Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης

/
Ημερομηνία15 Ιαν 2014
/

Της Μυρσίνης Δρίμτζια, Οικονομολόγου

Προβληματισμός προκύπτει όσον αφορά τον συντελεστή απόσβεσης των εξόδων πολυετούς απόσβεσης
και αυτό γιατί για ακόμα μία φορά εντοπίζεται αντίφαση μεταξύ των διατάξεων.

Σύμφωνα με τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (Ν.2190/1920) η απόσβεση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως γίνεται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία, άρα με συντελεστή 20%.

Όμως η έκπτωση των δαπανών αναφέρεται στην φορολογική νομοθεσία (Ν.2238/1994 και Ν.4172/2013) σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η απόσβεση των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως γίνεται με συντελεστή 10%.

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονομική μονάδα για μεγάλη χρονική περίοδο – οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος – και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά.

Αναλυτικότερα από την διατύπωση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα με την περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 43 ορίζεται ότι:
“Τα ποσά των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) των κατηγοριών “έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως” και “τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου”, καθώς και τα ποσά των λογαριασμών “έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων”, “έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων”, “έξοδα αναδιοργανώσεως” και “λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως” της κατηγορίας “λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως” αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.”

2. Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με πλήθος διατάξεων (παρ. 22 άρθρο 3 Ν.4110/2013, παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4141/2013, παρ. 6 υποπαρ. Δ.2 άρθρο πρώτο Ν.4152/2013) και σύμφωνα με την τελευταία κωδικοποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4170/2013, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία αποσβένονται με συντελεστή 10%. Οι παραπάνω διατάξεις της περίπτωσης στ’ ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2013 και μετά.

3. Επίσης, από τον πίνακα που αφορά τους συντελεστές απόσβεσης της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 προκύπτει ότι άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης αποσβένονται με συντελεστή 10%. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής.

Με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. Δ12Γ 1196686 ΕΞ 2013/24-12-2013 του Υπουργείου Οικονομικών  διευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων ισχύουν οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από την φορολογική νομοθεσία. Αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο, καθώς ο φορολογικός Νόμος ορίζει τη δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών. Επομένως μέχρι την 31/12/2013 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και ο συντελεστής απόσβεσης 10% και από 1/1/2014 και εξής οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013, ήτοι συντελεστής απόσβεσης 10%. Θα περιμέναμε, σε κάθε περίπτωση την μεταβολή της διάταξης του Νόμου των Ανωνύμων Εταιρειών ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις.

Πηγή : e-forologia

Αφήστε μια απάντηση