Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και ανήγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή

/
Ημερομηνία06 Ιούλ 2016
/

Σε ερώτημα σχετικά με τις αποσβέσεις δαπανών ανέγερσης κτίσματος από φυσικό πρόσωπο σε οικόπεδο τρίτου (εκμισθωτή) απάντησε το αρμόδιο τμήμα φορολογίας της ΓΓΔΕ.

Η απάντηση της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι εναρμονισμένη πλήρως με την παράγραφο 9 της ΠΟΛ.1103/11.5.2015, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες που πραγματοποίησε μισθωτής (νομικό ή φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα) για την ανέγερση του ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου, εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη.

Με αφορμή την απάντηση της Γ.Γ.Δ.Ε. στο ερώτημα του συναδέλφου, υπενθυμίζουμε ότι με την ως άνω απόφαση (ΠΟΛ.1103/11.5.2015) δόθηκε λύση στο συγκεκριμένο θέμα, μετά τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η παρ. 5δ της ΠΟΛ.1073/31.3.2015, η οποία και ανακλήθηκε.

Η ερώτηση:

Στην αίτηση σας αναφέρεστε ότι σε οικόπεδο κυριότητας από κοινού φυσικού και νομικού προσώπου (εκμισθωτές) συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης με φυσικό πρόσωπο για χρονικό διάστημα από 1.9.2014 έως 31.8.2026. Ο μισθωτής-φυσικό πρόσωπο έχει προβεί εντός του φορολογικού έτους 2015 σε δαπάνες ανέγερσης κτίσματος για την άσκηση επιχείρησης σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Μας ρωτάτε για τη φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών ανέγερσης του κτίσματος.
Η απάντηση:

Κατόπιν των ανωτέρω, ο μισθωτής (φυσικό πρόσωπο) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτει τις δαπάνες αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, επιμερίζοντας αυτές στα έτη της μίσθωσης.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση