Αποκλίσεις ΜΥΦ 2014 – Καταχώρηση στοιχείων στο τρέχον φορολογικό έτος – Παράθεση διατάξεων νόμων

/
Ημερομηνία04 Φεβ 2016
/

Κρίγκας Γ. Χρήστος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α Τάξης Ο.Ε.Ε
Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven

Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την ανάλυση-παράθεση νόμων και διατάξεων κάνοντας παράλληλα και μια ευχή, να μην συνεχιστεί περαιτέρω η ταλαιπωρία την οποία έχουμε υποστεί και για την νέα χρόνια. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος όγκος εργασίας δεν έχει σχέση με το επιστημονικό μας υπόβαθρο ούτε με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 και βλέποντας τις αποκλίσεις που υπάρχουν στην χρήση του 2014 μου δημιουργήθηκε το εύλογο ερώτημα τι κάνουμε με τα στοιχεία για τα οποία δεν έχουν γίνει οι καταχωρήσεις στο φορολογικό έτος του 2014 και βέβαια η σκέψη μου αυτή μεταφέρεται και για τα επόμενα φορολογικά έτη.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι όσα έχω εντοπίσει στους φορολογικούς νόμους, αφήνονται στην κρίση του κάθε συναδέρφου πως θα χειριστεί την κάθε περίπτωση με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται κάθε φορά.

Επίσης αντικείμενο των όσων γράφω αποτελεί η κατανόηση του χρόνου καταχώρησης των στοιχείων κυρίως των προμηθευτών στα λογιστικά αρχεία και όχι η «συλλογή» προστίμων που προβλέπονται στον ν.4174/2013.

Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο νόμους που αναφέρονται στις υποχρεώσεις του Λογιστή-Φοροτεχνικού κάνοντας την επισήμανση ότι δεν αναφέρεται πουθενά ρητά ότι έχουμε ευθύνη μόνο για ότι περιέλθει σε γνώση μας και φτάσει στο λογιστήριο της επιχείρησης σε εύλογο χρόνο και εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΆΡΙΘ. 2873/2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 38. Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών.

3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία…..

Π.Δ. 340/1998  Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

Άρθρο 12. Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών.

Ο λογιστής φοροτεχνικός, οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητα του.

Αναλυτικά τώρα σε κάθε νόμο έχουμε  τις εξής διατάξεις:

Ν.2859/2000  Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία 2006/112/ΕΚ  στα άρθρο 167 και 179 αναφέρονται αντίστοιχα,

Άρθρο 167

Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ο προς έκπτωση φόρος γίνεται απαιτητός.

Άρθρο 179

Η έκπτωση ενεργείται από τον υποκείμενο στον φόρο με την αφαίρεση, από το συν-ολικό ποσό του φόρου που οφείλεται για μία φορολογική περίοδο, του συνολικού ποσού του ΦΠΑ, για τον οποίο γεννήθηκε και ασκείται, σύμφωνα με το άρθρο 178, το δικαίωμα έκπτωσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου….

Η ενσωμάτωση της ανωτέρω οδηγίας στο εσωτερικό μας δίκαιο προβλέπει:

Ν.2859/2000  Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Άρθρο 30. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

3.Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18. Ειδικά, προκειμένου για ευκαιριακή παράδοση καινούργιων μεταφορικών μέσων, η οποία απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο της παράδοσης.

Στα άρθρα 16 (Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών), 17 (Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών) και 18 (Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου) γίνεται σαφή αναφορά στον χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός. Ενώ από το άρθρο 30 προκύπτει ότι  ο χρόνος απόδοσης και ο χρόνος έκπτωσης συμπίπτει.

Όσον αφορά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ για την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης  πριν την εντολή ελέγχου προβλέπεται :

Ν.4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος.

Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επιπλέον σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 22 της ΠΟΛ.1113/2.6.2015:

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48.

Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη  χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

Άρθρο 28. Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων.

Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία.

4. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σημαντικότητας της παρ. 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου δεν έχει εφαρμογή.

ΠΟΛ.1003/31.12.2014

3.4.1 Στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και γεγονός της οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία. Δηλαδή, η έννοια του σημαντικού μεγέθους δεν έχει εφαρμογή στην καταχώρηση των επιπτώσεων των συναλλαγών και των γεγονότων. Συνεπώς, η οντότητα πρέπει να καταχωρεί στο λογιστικό της σύστημα τις επιπτώσεις όλων των συναλλαγών και όλων των γεγονότων και δεν δύναται να επικαλείται το ασήμαντο ποσό αυτών για να αιτιολογήσει μη καταχώρηση.

Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος.

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

………………………………

6. Ο συναλλασσόμενος με την οντότητα ή το τρίτο μέρος που εκδίδει παραστατικά της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόμενα παραστατικά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης και από τα δύο μέρη.

Άρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

1.Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:

……………….

ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Ν. 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία.

1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

Αναφέρομαι  σε αυτή την διάταξη για να μην επιχειρηθεί στο μέλλον οποιαδήποτε παρερμηνεία κατά την διάρκεια ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ν.4172/2013, ειδικά μετά την κατάργηση από 1/1/2014 επιβαρυντικών διατάξεων των άρθρων 30 και 32 του Ν.2238/1994.

Στην ΠΟΛ.1252/20.11.2015 αν και δεν προκύπτει κάποια διαδικαστική παράβαση επισημαίνει ότι για την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.4174/2013 θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο.

Δεν θα ήθελα κλείνοντας να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις περιπτώσεις μη καταχώρησης φορολογικού στοιχείου που ως αποτέλεσμα έχει την απόκρυψη φορολογητέας ύλης η την μη καταβολή φόρου γιατί εκεί έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν.4174/2013. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι σ αυτές τις περιπτώσεις αν διαπιστωθούν οποιαδήποτε λάθη η παραλήψεις να αντιμετωπιστούν πριν την έκδοση εντολής ελέγχου γιατί στην συνέχεια δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση