Απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας

/
Ημερομηνία26 Ιούλ 2016
/

Οφειλές που εμπίπτουν στον ΚΕΔΕ.

Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ- ν.δ. 356/1974),  προβλέπεται η δυνατότητα του οφειλέτη να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημόσιο και προς τους τρίτους, από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι.

Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οφειλέτη,
γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

[Σχετική και η απόφαση ΠΟΛ.1106/2016]

Οφειλές που εμπίπτουν στον Κ.Φ.Δ..

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4174/2013 (Α’ 170), ο φορολογούμενος δύναται, από 1.1.2014 κατά το άρθρο 67 του ίδιου νόμου, να ζητά την απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4174/2013 από τόκους ή πρόστιμο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση εξόφλησης, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλων των φόρων για τους οποίους έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής του αμέσως ανωτέρω νόμου, είναι, καταρχήν, η εξόφληση όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.

Αρμόδιος να αποφανθεί για την απαλλαγή ή μη από τόκους και πρόστιμα, κατά τις ως άνω διατάξεις, είναι, κατά περίπτωση και από 26.2.2014, ο αρμόδιος για την είσπραξη της οφειλής Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 Απόφαση ΓΓΔΕ  όπως ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής «με εντολή Γενικού Γραμματέα», η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο.
Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί.

Σχετική και η απόφαση ΠΟΛ.1252/2015

 

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση