Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στο Ε3 και στην φορολογική αναμόρφωση του 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2015

/
Ημερομηνία10 Μαρ 2017
/

■ Στον πίνακα Β της πρώτης σελίδας έχει διαγραφεί μια γραμμή στα λογιστικά αρχεία – στοιχεία εκδοθέντα στην χρήση.

■ Άλλαξε το λεκτικό  του πίνακα Ε της πρώτης σελίδας
■ Στον πίνακα Ε επίσης έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στους κωδικούς των επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων/ενισχύσεων. Συγκεκριμένα:
Οι αγροτικές ενισχύσεις του πυλώνα 2 χωρίζονται πλέον με τους κωδικούς 901 : Βασική ενίσχυση – 902 Πράσινες ενισχύσεις – 903 : συνδεδεμένες ενισχύσεις  – 907 : Επενδυτικές ενισχύσεις – 908 : Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.
Οι αγροτικές αποζημιώσεις αναλύονται πλέον σε 910 :  Επενδυτικές ενισχύσεις – 911 : Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων – 912 :  Πρόωρη συνταξιοδότηση.
Τέλος στον πίνακα Ε προστέθηκαν οι κωδικοί 913 : επενδυτικές ενισχύσεις  – 914 : Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.

■ Στον πίνακα των ενοικίων που καταβλήθηκαν περιορίστηκαν οι γραμμές, και διαγράφηκαν αντίστοιχα οι κωδικοί 677,678,678,680

■ Στον υποπίνακα γ του πίνακα ΣΤ’ της σελίδας 2 προστέθηκε ο κωδικός 275 (ακαθ. έσοδα από πωλήσεις τρίτων) ο οποίος συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους.

■ Στον υποπίνακα ζ’ του πίνακα ΣΤ’ της σελίδας 2 και συγκεκριμένα στον λογιστικό προσδιορισμό καθαρών κερδών για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα προστέθηκαν 4 νέοι κωδικοί ( 572,573,574,575) οι οποίοι αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης

■ Στον πίνακα Ζ της δεύτερης σελίδας έχουμε την τροποποίηση ενός κωδικού και την προσθήκη τριών νέων.

Αναλυτικά:
Ο κωδικός 325 (μείον την υπεραξία του άρθρου 10 του ν.2579/1988) τροποποιήθηκε ως προς το λεκτικό σε (μείον αξία πώλησης οχήματος ΔΧ  άρθρου 10 του ν.2579/1988)

Οι τρεις νέοι κωδικοί που προστέθηκαν είναι οι κωδικοί : 317,320,321
Στο κωδικό 317 αναγράφεται η αξία πώλησης οχήματος ΙΧ βάση του εκδιδόμενου ΤΠ εφόσον έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Στον Κωδικό 320 αναγράφονται οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του πίνακα Κ
και στον κωδικό 321 αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του πίνακα Κ

■ Στον υποπίνακα  ζ του πίνακα Θ της τρίτης σελίδας του εντύπου προστέθηκαν 2 νέοι κωδικοί (489,790)
Στον κωδικό 489 αναγράφονται οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του πίνακα Κ από ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία 
Στον κωδικό 490 αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του πίνακα Κ από ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία 

■ Στην τρίτη σελίδα επίσης, κάτω από τον υποπίνακα ζ του πίνακα Θ προστέθηκε ο κωδικός 198 (Καθαρό αγροτικό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία).
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση