Ανακοίνωση Ο.Ε.Ε. για την παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών-φοροτεχνικών έτους 2016

/
Ημερομηνία16 Νοέ 2015
/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η5 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει την αναγκαία εκπαίδευση, που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους Λογιστές Φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε φορολογικά θέματα, υιοθετώντας την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Οι συμμετέχοντες Λογιστές Φοροτεχνικοί καταρτίζονται σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος τους και παράλληλα ενημερώνονται για τις νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης Λογιστών Φοροτεχνικών έτους 2016 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

oee

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α και Β τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ) που διενεργούν εργασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι:

-Να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ
-Να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 .
-Όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2015.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν:
-Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012
-Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2015.
-Τα μέλη του ΟΕΕ.(μη λογιστές φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2015.
Για τη συμμετοχή στην εν λόγω εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ποσού των 30€ μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι δικαιούχοι Λογιστές Φοροτεχνικοί μπορούν (εφόσον έχουν καταβάλλει το ποσό των 30€) να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
-Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ.
-Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ . Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.
-Με δια ζώσης παρακολούθηση στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων (ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, αίθουσα ΕΡΜΗΣ). Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν τη δια
ζώσης παρακολούθηση ενός εκ των σεμιναρίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ή οποία εμφανίζεται στην ενότητα Αιτήσεις/Εκπαιδεύσεις→ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ→Εκπαιδευτικό Υλικό 2016, στην οποία θα επιλέξουν το σεμινάριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες θα πρέπει τις λοιπές ενότητες να τις παρακολουθήσουν με μία από τις δύο πρώτες εναλλακτικές μεθόδους. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με email στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που δήλωσαν με την αίτησή τους.
Πηγή:www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση