Αλλαξε ο τρόπος επιστροφής της έκπτωσης που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό για τους ελ. επαγγελματίες

/
Ημερομηνία25 Απρ 2016
/

Με την κατάθεση στην βουλή του ασφαλιστικού έγιναν και κάποιες τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις. Μια από αυτές είναι η αλλαγή του τρόπου επιστροφής της έκπτωσης στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών για τα πρώτα 5 χρόνια ασφάλισης.

Ενώ το σχέδιο που κατατέθηκε στην διαβούλευση προέβλεπε την επιστροφή της έκπτωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή η επιστροφή πρέπει να γίνεται κατά 1/5 σε κάθε έτος το οποίο ο ασφαλισμένος παρουσιάζει εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τις 18.000 ευρώ.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 που τροποποιήθηκε :

2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος, το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρίας δια του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικού μερίσματος τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσαυξημένου κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισμένου κατά : το προηγούμενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου έως και το έτος συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση