Έως 15.9.2017 η υποβολή των στοιχείων από τις τράπεζες στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών

/
Ημερομηνία11 Σεπ 2017
/

Με την ΠΟΛ.1130/2017 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ οι οποίες θα ενεργούν ως τμήματα διασύνδεσης, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών. Οι αρχές αυτές θα παραλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα τα διαθέτουν στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών-μελών και στην Επιτροπή.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κατάλογος των χωρών και οι αρμόδιες αρχές με τις οποίες θα υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δημοσιεύθηκε πρόσφατα με την ΠΟΛ.1135/2017.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται επίσης ο χρόνος ο τρόπος υποβολής αλλά και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα στην αρμόδια αρχή.

Τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της απόφασης, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπως:

(i) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1 περίπτωσης β’ του ν. 4170/2013, (τόκους, μερίσματα, ποσά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων κ.λπ)
(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο δεύτερο, παρ. 3 υποπαράγραφος α’ του ν. 4428/2016.
(iii) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013,
(iv) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’ του ν. 4428/2016.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των στοιχείων επισυνάπτεται στην απόφαση.

Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αυτόματης Υποβολής Στοιχείων του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4428/2016 και του πλαισίου Διοικητικής Συνεργασίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως και Η’ του Πρώτου Μέρους του ν. 4170/2013, ήτοι στο «Σύστημα Αυτόματης Υποβολής Στοιχείων CRS/DAC2» της ΑΑΔΕ.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση