Ένταξη όλων των φορέων στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου το αργότερο μέχρι 10/9

/
Ημερομηνία25 Αυγ 2015
/

Το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) με έγγραφό του προς όλα τα Υπουργεία γνωστοποιεί την έκδοση της ΠΟΛ.1131/24.6.2015 (ΦΕΚ1324/Β’/2015) που αφορά στη Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675/Β ́/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει. Προτάσεις βελτίωσης λειτουργικότητας εφαρμογής e-Παραβόλου.

 

Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

 

Η σύλληψη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ηλεκτρονικού παραβόλου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ καταδεικνύει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο την άμεση ανταπόκρισή της στις σύγχρονες απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου και των πολιτών για παροχή βέλτιστων υπηρεσιών, συνδυάζοντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί είναι εμφανής η ανοδική πορεία χρήσης του ηλεκτρονικού παραβόλου, γεγονός το οποίο συνιστά την έμπρακτη αποδοχή και προτίμηση των συναλλασσομένων σε αυτό επιβραβεύοντας έτσι τον πολιτοκεντρικό του χαρακτήρα.

 

Η προτίμηση πολιτών και επιχειρήσεων στη χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου οφείλεται και σε μια σειρά πλεονεκτημάτων και ωφελειών τα οποία προκύπτουν από αυτό και τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για όλους τους εμπλεκόμενους.

 

Επιγραμματικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

 

  1. I. Αποτελεί μια ανοικτή, ευέλικτη και συνεχώς βελτιούμενη εφαρμογή, η οποία μέσω της ικανοποίησης των αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων αυξάνει τη δημόσια αξία της αναβαθμίζοντας τη σχέση φορέα και συναλλασσομένου.

 

  1. II. Διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.

 

III. Εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν σε εργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

  1. IV. Εξοικονομείται χρόνος καθώς είναι γρήγορη και διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.

 

  1. V. Μειώνεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι συναλλαγές.

 

Στόχος είναι η κατάργηση των πληρωμών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με την ένταξη στην εφαρμογή του e-παραβόλου, όλων των εισπράξεων που αφορούν σε παράβολα καθώς και κάθε άλλης είσπραξης που αφορά στην έκδοση οίκοθεν αποδεικτικού είσπραξης (αρθρ. 74, παρ.2, Π.Δ.16 (ΦΕΚ6/Α’/1989)).

 

Για το λόγο αυτό τα έγχαρτα παράβολα τα οποία εξαντλούνται δεν θα αναπληρώνονται με νέα και άρα οι φορείς που δεν θα έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα αντιμετωπίσουν μια σειρά προβλημάτων των οποίων τελικοί αποδέκτες θα είναι οι πολίτες.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω από τα οποία προκύπτει ο επείγων χαρακτήρας του ζητήματος, θα πρέπει οι φορείς να εξετάσουν τις περιπτώσεις των παραβόλων των οποίων η ένταξη εκκρεμεί καθώς και των εισπράξεων οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω Δ.Ο.Υ. με την έκδοση οίκοθεν αποδεικτικού είσπραξης.

 

Κλείνοντας οι ως άνω Υπηρεσίες το έγγραφο τονίζουν ότι, τα ήδη στενά χρονικά περιθώρια δεν επιτρέπουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου αναμένεται από όλους τους φορείς να ανταποκριθούν άμεσα για την ένταξή τους στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου το αργότερο μέχρι 10/9/2015. Τα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: eparavolo@gsis.gr.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»

 

 

Αφήστε μια απάντηση