Άρθρα Μηνιαίες Συγκεντρωτικές καταστάσεις – Βοηθήματα – Ερωτήσεις Απαντήσεις

/
Ημερομηνία05 Φεβ 2014
/

Συνοπτική παρουσίαση Ερωτήσεων και λοιπών βοηθημάτων για την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Βοηθητικός πίνακας

Εσοδα – Πωλήσεις

Εταιρίες που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

Σχόλια – Eπεξηγήσεις

Τιμολόγια Πωλήσεων – Πιστωτικά τιμολόγια πωλήσεων [groupedRevenues]

Υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και ανά ΜΗΝΑ

 • Τύπος πράξης – Action:replace / incremental
 • Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του Φ.Π.Α.
 • Φ.Π.Α.
 • ΠΛΗΘΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
 • Τύπος (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Ημ/νία αναφοράς (δύναται να συμπληρωθεί με την ημερομηνία του τελευταίου τιμολογίου εσόδου )
Τύπος πράξης – Action: [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των τιμολογίων και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των τιμολογίων με βάση τον μοναδικό κωδικό αναφοράς τιμολογίου (unique_id) ] [Βλέπε και ερωτήσεις 33 έως 37]Τύπος: credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές. [ Βλέπε και ερώτηση 15]
Λιανικές πωλήσεις[groupedCashRegisters]

Υποβολή ανά ταμειακή και ανά ΜΗΝΑ

 • Τύπος πράξης – Action :replace / incremental
 • Id ταμειακής μηχανής στο taxis
 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του ΦΠΑ.
 • ΦΠΑ
 • Ημ/νία αναφοράς
Σχήμα συγκεντρωτικών πωλήσεων λιανικής ανά ταμειακή. Τύπος πράξης -action : [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των συγκεντρωτικών και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των συγκεντρωτικών στην περίοδο αναφοράς]Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταμειακή. Για ένα διάστημα προσαρμογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις.[Βλέπε ερώτηση 10 και ερώτηση 38 ]
Λιανικές πωλήσεις με ΕΑΦΔΣΣ ή πιστωτικές ΑΠΥ ή αποδείξεις επιστροφής ή λιανικές από ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ ή λιανικές συναλλαγές με χειρόγραφα παραστατικά.[groupedCashRegisters]

Υποβολή ανά ΜΗΝΑ

 • Τύπος πράξης – Action :replace / incremental
 • Id ταμειακής μηχανής (ΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ για τις εν λόγω συναλλαγές)
 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του ΦΠΑ.
 • ΦΠΑ
 • Ημ/νία αναφοράς
Υποβάλλονται με ένδειξη “Χωρίς ταμειακή”.[Βλέπε και ερώτηση 11]
Δυνατότητα αναλυτικής υποβολής. (Υποβολή ανά παραστατικό)
Τιμολόγια αναλυτικά [revenueInvoices]

Αναλυτική υποβολή ανά παραστατικό

 • Τύπος πράξης – Action :replace / incremental
 • Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αριθμός παραστατικού [unique_id]
 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του ΦΠΑ.
 • ΦΠΑ
 • Τύπος (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Ημερομηνία παραστατικού
Τύπος πράξης – Action : [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των τιμολογίων και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των τιμολογίων με βάση τον μοναδικό κωδικό αναφοράς τιμολογίου (unique_id) ] [Βλέπε και ερωτήσεις 33 έως 37]Τύπος: credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές
‘Εξοδα – Αγορές

Εταιρίες που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

Σχόλια – Eπεξηγήσεις

Τιμολόγια αγορών – Πιστωτικά τιμολόγια αγορών [groupedExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και ανά περίοδο. (Ανά μήνα για εταιρίες με Διπλογραφικά βιβλία )
(Ανα τρίμηνο για εταιρίες με απλογραφικά βιβλία)

 • Τύπος πράξης – Action :replace / incremental
 • ΑΦΜ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του ΦΠΑ.
 • ΦΠΑ
 • Πλήθος τιμολογίων
 • Τύπος: (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Obligation : 0 (υπόχρεος)
 • Ημ/νία αναφοράς- δύναται να συμπληρωθεί με την ημερομηνία του τελευταίου τιμολογίου εξόδου
[H περίοδος αναφοράς είναι μήνας ή τρίμηνο ανάλογα με τον υπόχρεο.
Για τα τρίμηνα δηλώνεται ο τελευταίος μήνας του τριμήνου δηλ 3|6|9|12]Τύπος πράξης – Action : [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των τιμολογίων και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των τιμολογίων με βάση τον μοναδικό κωδικό αναφοράς τιμολογίου (unique_id) ]

Τύπος: credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές

 

Τιμολόγια αγορών από ιδιώτη. [groupedExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και ανά περίοδο. (Ανά μήνα για εταιρίες με Διπλογραφικά βιβλία )
(Ανα τρίμηνο για εταιρίες με απλογραφικά βιβλία)

 • Τύπος πράξης – Action :replace / incremental
 • ΑΦΜ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του ΦΠΑ.
 • ΦΠΑ
 • Πλήθος τιμολογίων
 • Τύπος: (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Obligation : 1 (μή υπόχρεος)
 • Ημ/νία αναφοράς- δύναται να συμπληρωθεί με την ημερομηνία του τελευταίου τιμολογίου εξόδου

 

[H περίοδος αναφοράς είναι μήνας ή τρίμηνο ανάλογα με τον υπόχρεο.
Για τα τρίμηνα δηλώνεται ο τελευταίος μήνας του τριμήνου δηλ 3|6|9|12]

Τύπος: credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές

Obligation : συμπληρώνεται η ένδειξη “μη υπόχρεου” ώστε να μην γινει διαστάυρωση. [Βλέπε και ερώτηση 23 – 24]

‘Εξοδα για λογαρισμό τρίτου (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κλπ)’Εξοδα με αποδείξεις από Φ.Τ.Μ. (μέχρι 100,00 όπως ορίζει ο ΚΦΑΣ)

‘Εξοδα με οποιοδήποτε παραστατικό το οποίο δεν περιέχει στοιχεία αντισυμβαλομένου. [otherExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Περίοδο

Συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά μήνα για όσους τηρούν Διπλογραφικά βιβλία και ανά τρίμηνο για όσους τηρούν απλογραφικά, σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.

 • Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε περίπτωση απαλλασόμενου του ΦΠΑ.
 • ΦΠΑ
 • Ημ/νία αναφοράς

 

[H περίοδος αναφοράς είναι μήνας ή τρίμηνο ανάλογα με τον υπόχρεο.
Για τα τρίμηνα δηλώνεται ο τελευταίος μήνας του τριμήνου δηλ 3|6|9|12][Βλέπε και ερώτηση 13]

Η κατηγορία αυτή [otherExpenses] αντιμετωπίζεται πάντα με τη λογική το full replace για την περίοδο που αφορά (είναι το μόνο που δεν υποστηρίζει action) [Βλέπε και ερώτηση 39]

 

 

———
ΠΟΛ.1022/7.1.2014

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο καταστάσεων

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 3
Τρόπος καταχώρισης
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:
α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α’.

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, που προβλέπεται στην περίπτωση α’ του άρθρου 2 της παρούσας:
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..
β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α’και β’, που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής:

α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρείς ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,

β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.

Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου 2014.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών, στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.
Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Άρθρο 6
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από 1.1.2014.

———

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση