Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Η σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση επιβάλλει τη χρήση μοντέρνων εργαλείών για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εκάστοτε επιχειρηματικής στρατηγικής. Η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) αποτελεί ίσως την σημαντικότερη μεθοδολογική προσέγγιση στο σύγχρονο management.

Οι τρεις (3) πιο βασικοί λόγοι για τους οποίους καταρτίζεται συνήθως ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι:

1. Η προσέλκυση κεφαλαίων για την χρηµατοδότηση µιας επένδυσης ή μιας επιχειρηματικής λειτουργίας. Αυτό αφορά είτε σε χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών φορέων (τράπεζες, λοιποί οργανισμοί κ.τ.λ.), είτε σε χρηματοδότηση μέσω διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων (όπως π.χ. ΕΣΠΑ κ.τ.λ.).

2. Η κατανοµή των κεφαλαίων µέσα σε µια επιχείρηση µε τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο, ώστε να µην σπαταλώνται οι, ούτως ή άλλως, περιορισµένοι πόροι της. Στις περιπτώσεις αυτές το επιχειρηματικό σχέδιο σχετίζεται συνήθως με την αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης.

3. Ο προσδιορισµός της γενικότερης στρατηγικής µιας επιχείρησης μέσω της αφομοίωσης των επιμέρους λειτουργιών της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων της kNn Consulting αναλαμβάνει τόσο την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων, όσο και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

Αφήστε μια απάντηση