ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Ν. 4110/2013)

/
Ημερομηνία05 Μαρ 2013
/

Άρθρο: Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Μεταβολές στα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (Ν. 4110/2013).  

Για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών προστίμων, θα πρέπει να χωρίσουμε τις οικονομικές χρήσεις σε δύο χρονικές περιόδους, ανάλογα με την ισχύ του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.

1. Πρόστιμα – Κυρώσεις (Για οικονομικές χρήσεις 2008 – 2011) Με βάση το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 αλλά και τις μετέπειτα ερμηνευτικές εγκυκλίους τα πρόστιμα ή/και κυρώσεις αφορούν στα εξής:

1. Αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών. Ειδικά για την περίπτωση που η υπόχρεη εταιρεία υπέβαλε την εν λόγω κατάσταση εκτός της τασσόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης. Το συνολικό πρόστιμο αυτό δεν δύναται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ.

2. Χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για την μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, πέραν των ποινικών κυρώσεων, πού θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για την περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, με την αποστολή του σχετικού φακέλου στην αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ. της ελεγχόμενης εταιρίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπομένων φορολογικών κυρώσεων.

Όσον αφορά τις κυρώσεις για το Υπουργείο Οικονομικών στο άρθρο 39 & 39Α αναφέρεται ότι, αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των στοιχείων ή αν τα στοιχεία τεκμηρίωσης αυτά δεν τεθούν στη διάθεση της φορολογικής αρχής μέσα στην προθεσμία των 30 ημερών, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή τηρήθηκαν ελλιπώς ή δεν τέθηκαν υπόψη της φορολογικής αρχής τα στοιχεία τεκμηρίωσης.

2. Πρόστιμα – Κυρώσεις (Για οικονομικές χρήσεις απο 2012 και έπειτα….)

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές και σε επίπεδο προστίμων αφού ουσιαστικά καταργεί τον Ν. 3728/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από τη βεβαίωσή του. Τυχόν άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωσή του. Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο φάκελος τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής μέσα στην προθεσμία των 30 ημερών. Όταν η εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επικαλείται και αποδεικνύει η επιχείρηση και ο πίνακας αυτός υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του γεγονότος αυτού, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Παρατηρούμε ότι πλέον στο νέο νομοσχέδιο (Ν. 4110/2013), δεν υπάρχει κάποιο αυτοτελές πρόστιμο επι τις εκατό (%) πάνω στις ενδοομιλικές συναλλαγές που δεν τεκμηριώνονται κ.τ.λ. όπως στους προηγούμενους νόμους και εγκυκλίους. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν από την μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, το οποίο γίνεται δεκτό από τη φορολογική αρχή, οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε τιμή ή ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους. Αν όμως το εύρος που προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, αυτή προσδιορίζει τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών στην τιμή της διαμέσου.

Σημαντικές εξαιρέσεις επι των προστίμων:   Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4110/2013, δεν έχει βεβαιωθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου (10% της αξίας των συναλλαγών), επι βάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που ορίστηκε παραπάνω (1/100 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων, με τα όρια των 10.000 έως 100.000).

Αφήστε μια απάντηση