Αποτιμήσεις Εταιρειών

Τόσο η θεωρητική προσέγγιση όσο και η ορθή  πρακτική εφαρμογή της αποτίμησης μιας επιχείρησης ή ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί εξειδικευμένη  γνώση, εμπειρία και πρόσβαση σε εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία (βάσεις δεδομένων).

Συνήθως, ενώ η επιλογή της ορθής μεθόδου αποτίμησης αποτελεί αιτία για περαιτέρω αναλύσεις, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία με κύριο στόχο την παροχή πληροφοριών για την αξία μιας επιχείρησης και τον προσδιορισμό των μελλοντικών επιπτώσεων των σημερινών αποφάσεων.

Η kNn Consulting, έχοντας πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνει:

α) Τον προσδιορισμό της “δίκαιης”, εύλογης αξίας μιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου (επένδυσης).

β) Αποτιμήσεις ασώματων περιουσιακών στοιχείων ή πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εμπορικές επωνυμίες, τεχνογνωσία, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, συμμετοχές

γ) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα συγχωνεύσεων ή εξαγορών, βάσει ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών αναλύσεων

Οι μελέτες αποτιμήσεων διενεργούνται με τη χρησιμοποίηση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων, όπως η προεξόφληση των αναμενόμενων καθαρών ταμειακών ροών, η αναμορφωμένη καθαρή θέση και η σύγκριση με την χρηματιστηριακή αξία άλλων εταιριών με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά.

 

Αφήστε μια απάντηση