ΤΣΑΥ: Ληξιπρόθεσμες οφειλές παρόχων υγείας έως 31-12-2012

/
Ημερομηνία08 Νοέ 2016
/
Κατηγορίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Παρόχων Υγείας έως 31-12-2012 – Επείγον

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τον τομέα Υγείας Υγειονομικών  του ΕΤΑΑ για τις οποίες έχουν εκδοθεί έως 11-11-2012 και έχουν ήδη υποβληθεί έως την ημερομηνία οριστικοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ., Τιμολόγια κλπ) και σύμφωνα με το άρθρο 52  του Ν.4430/2016, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΠΥ, εφόσον το επιθυμούν, να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ)   στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

Κατάσταση με τις απαιτήσεις σας ανά μήνα και έτος.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα του Τομέα Υγείας Υγειονομικών και συγκεκριμένα:

ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Υγειονομικών  (Αχαρνών 27, ΤΚ 104 39 Αθήνα) – Τμήμα Πρωτοκόλλου (όροφος 2ος)

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η διαδικασία πληρωμής σας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης να ενημερώσουμε ότι, για διαδικαστικούς λόγους, η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι αυτή που θα καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ανά έτος,  προκειμένου για την εξόφλησή τους.

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός αν υφίσταται κώλυμα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση